Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola - Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským

Bejelentkezés

Dokumentumok

Obsah učiva - 5-9. ročníky

 

Príloha č.2: Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov v piatom a šiestom ročníku ZŠ

 

 

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra. 2

5.ročník. 2

6. ročník. 6

Predmet: Slovenský jazyk a slovenská literatúra. 11

5. ročník. 11

6. ročník. 18

Predmet: Anglický jazyk. 23

5. ročník. 25

6. ročník. 28

Predmet: Nemecký jazyk. 31

6. ročník. 31

Predmet: Biológia. 33

5. ročník. 34

6. ročník. 42

Predmet: Dejepis. 48

5. ročník. 49

6. ročník. 54

Predmet: Geografia. 59

5. ročník. 60

6. ročník. 65

Predmet: Fyzika. 67

6. ročník. 70

Predmet: Chémia. 76

6. ročník. 77

Predmet: Občianska výchova. 81

5. ročník. 81

6. ročník. 84

Predmet: Etická výchova. 88

5. a 6. ročník. 89

Predmet: Matematika. 92

5. ročník. 93

6. ročník. 98

Predmet: Informatika. 105

5. ročník. 106

6. ročník. 109

Predmet: Výtvarná výchova. 112

5. ročník. 112

6. ročník. 118

Predmet: Hudobná výchova. 124

5. ročník. 124

6. ročník. 126

Predmet: Telesná a športová výchova. 128

5. ročník. 128

6. ročník. 137

 

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra

 

Charakteristika a cieľ predmetu

Výchova a vzdelávanie v rámci predmetu maďarský jazyk a literatúra majú dôležité miesto vo vyučovacom procese, pretože vedomosti osvojené na základnej škole si žiaci získavajú v materinskom jazyku. Vyučovanie slúži na rozvíjanie jazykového prejavu žiakov – vyjadrovať svoje myšlienky ústne a písomne, presne porozumieť vyslovené alebo napísané myšlienky iných.

Prvotným výchovno – vzdelávacím cieľom vyučovania predmetu je postupné a sústavné rozvíjanie vyjadrovacích schopností žiakov. Treba dosiahnuť, aby sa komunikujúci partneri čím presnejšie porozumeli využijúc aj mimiku a gestikulácie. Do centra školského vyučovania treba postaviť text ako nástroj oznamovania myšlienok a vyjadrovania citov. Podstatou vyučovacích hodín má byť tvorba ústnych a písomných testov, ktorá je súčasne základom slohu a hovoreného prejavu. V záujme vytvorenia pevných gramatických základov zabezpečíme vhodný časový priestor na vyučovanie pravopisu, štylistiky a výslovnosti.

            Základným cieľom je vypestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku, aby si vedeli vážiť jeho hodnoty. Dôkladná znalosť materinského jazyka umožňuje osvojenie iných jazykov a poznanie, že každý jazyk je materinským jazykom niektorého národa a takisto si ho treba vážiť ako svoj vlastný.

 

5.ročník

 

Počet hodín týždenne: 5

Počet hodín ročne : 165

 

Obsah vyučovania a cieľové požiadavky na vedomosti a schopnosti žiakov

 

Rozvíjajúce ciele

Obsah

Výstupný štandard

Počet hodín

Gramatika

 

 

 

Opakovanie poznatkov o vete

Vety v hovorovom a písomnom prejave

VV1: Vedieť správne používať vetné druhy v hovorenej reči a v rôznych úlohách.

5

Obohacovanie individuálnej slovnej zásoby zbieraním nových slov, rozlišovanie rovnozvučných slov. Vedieť určiť slovotvorný základ a prípony. Vedieť určiť slová skladaním.

Význam a stavba slov: jednovýznamové slová, homonymá, synonymá, antonymá, ustálené slovné spojenia, slovníky - synonymický, frazeologický; tvorenie slov

VV2: Poznať a vedieť použiť pojmy: rovnozvučné slová, homonymá, synonymá, zvukovomalebné slová.

Poznať spisovné a nespisovné slová.

Vedieť sa orientovať v pravopisnom, synonymickom a frazeologickom slovníku.

17

Vedieť sa orientovať pomocou abecedy v slovníkoch, správne rozlíšiť, vyslovovať a písať krátke a dlhé samohlásky a spoluhlásky.

Hláskový systém maďarského jazyka

Samohlásky – spoluhlásky: rozdelenie samohlások, zákonitosti výskytu samohlások v slove.

Sústava samohlások

Vzájomný vplyv spoluhlások v reči i v písme.

Typy spodobovania

Hlásky j-ly

VV3: Vedieť správne vymenovať maďarskú abecedu a používať ju aj v praxi.

Poznať označenie dĺžky samohlások a spoluhlások; správne vyslovovať spoluhláskové skupiny.

Vedieť rozlišovať a správne písať hlásky j – ly.

 

23

Vedieť a spoznať zásady maďarského pravopisu.

Kultúra reči

Obohacovanie slovnej zásoby

Uplatnenie zásad maďarského pravopisu

VV4: Žiak disponuje vlastným výberom slovnej zásoby pre 5. ročník ZŠ

16

Sloh

 

 

 

Vedieť sa správne vyjadrovať v rozličných situáciách – oslovenie, predstavenie sa, reprodukovať počutý – čítaný text

Komunikácia a sloh – ústny a písomný prejav, rozprávanie príbehov a zážitkov, opis, zostavenie osnovy, praktické písomnosti

Prierezová tematika:

Environmentálna výchova

Osobnostný a sociálny rozvoj

Mediálna výchova

VV5: Vyjadrovať sa zrozumiteľne.

Vedieť sa zapojiť do rozhovoru, reagovať na otázky, situácie.

Tvoriť nadpis k príbehom, k textom.

Vedieť zostaviť osnovu.

Vedieť sa rozprávať o svojich zážitkoch, túžbach.

Vedieť napísať odkaz, blahoželanie, sms správu.

15

Literatúra

 

 

 

Rozvíjať pozitívny vzťah k literatúre, čítaniu.

Vznik písma a knihy

Začiatky písomníctva

Prierezová tematika:

Mediálna výchova

VV6: Vedieť plynule čítať; tempo čítania musí byť podobné hovorovej reči.

Vedieť sa orientovať v knižnici.

4

Zreprodukovať, dramatizovať rozprávky.

Zreprodukovať dej so zachovaním časovej a príčinnej postupnosti a s obmenami.

Svet rozprávok – ľudové rozprávky maďarské

Kompozícia rozprávok, rozprávkové prvky

z najkrajších rozprávok svetovej literatúry.

Umelé rozprávky

Osobnostný a sociálny rozvoj

Multikultúrna výchova

VV7: Vedieť zostaviť osnovu z prečítaného textu.

Hodnotiť postavy literárneho diela a určiť ich vzájomný vzťah.

V texte vedieť vyhľadať kľúčové slová.

Vedieť rozlíšiť reálne a fantastické.

20

Svojráznosť epickej básne.

Bezčasovosť príbehu.

Pozorovanie jazyka písomných prejavov: metafora, metonymia, personifikácia.

Rým a rytmus v literárnych dielach.

Petőfi Sándor: János Vitéz

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj

VV8: Vedieť určiť hlavnú myšlienku deja.

Vedieť výrazne čítať umelecký text

Vedieť postaviť štruktúru diela: kompozíciu (nadpis, verš, strofa) dej, literárne postavy – hlavná postava, vedľajšia postava.

20

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

VV9: Poznať literárne pojmy: prirovnanie, dialóg, monológ, metafora, personifikácia, rozprávkové motívy.

2

Určiť hlavnú myšlienku prečítaného diela

Rozprávkový román

VV10: Rozlíšiť reálne a skutočné prvky v románoch.

Mať vlastný názor – argumentovať, obhajovať.

3

Orientovať sa v deji rozprávok a povestí.

Hodnotiť ilustrácie v literárnych dielach.

Svet povestí: grécke, kresťanské mýty, maďarské, slovenské a české povesti

 

Multikultúrna výchova

 

VV11: Vedieť rozlíšiť pojmy: rozprávka, povesť, mýty.

Vedieť porovnávať povesti a mýty jednotlivých národov a krajín.

Poznať skutočné historické a rozprávkové prvky v povestiach.

15

Vzbudiť záujem o čítanie,

o literatúru

 Čitateľský kút

 

Prierezová tematika:

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

VV12: Mať vlastný názor k prečítanému úryvku.

Vybudovať si vlastný hodnotový systém, etické a estetické cítenie.

10

Pochopiť podstatu

domáceho čítania

Rozbor domáceho čítania

VV13: Uvedomenie si dôležitosti

knihy v živote človeka

4

Kreatívna práca

Preverovanie vedomostí

Ilustrácia

Školské úlohy – písanie, oprava

VV14: Vedieť aplikovať

získané vedomosti.

 

2

6

 

 

Kritériá hodnotenia

 

Kritériá hodnotenia

Metódy hodnotenia

Prostriedky hodnotenia

VV1: Žiak vie správne používať vetné druhy v hovorovej reči a v rôznych úlohách.

Písomné skúšanie

Doplňovacia písomka – didaktický test

VV2: Žiak vie použiť pojmy: rovnozvučné slová, homonymá, synonymá, zvukovomalebné slová.

Pozná spisovné a nespisovné slová.

Vie orientovať sa v pravopisnom, synonymickom a frazeologickom slovníku.

Ústne skúšanie

 

 

Písomné skúšanie

Ústna odpoveď

Práca vo dvojici

Práca so slovníkmi

Diktát

VV3: Žiak vie správne vymenovať maďarskú abecedu a používať ju aj v praxi.

Pozná označenie dĺžky samohlások a spoluhlások; dokáže správne vyslovovať spoluhláskové skupiny.

Vie rozlišovať a správne písať hlásky j – ly.

Ústne skúšanie

 

 

 

Písomné skúšanie

Ústna odpoveď;

Jazykové hry,

Tvorenie slov – dialóg

 

Diktát

VV4: Žiak disponuje vlastným výberom slovnej zásoby pre 5. ročník ZŠ

Ústne skúšanie

Ústna odpoveď, skupinová práca

VV5: Žiak vie vyjadrovať sa zrozumiteľne.

Vie zapojiť sa do rozhovoru, reagovať na otázky, situácie.

Žiak vie tvoriť nadpis k príbehom, k textom.

Vie zostaviť osnovu.

Dokáže rozprávať sa o svojich zážitkoch, túžbach.

Vie napísať odkaz, blahoželanie, sms správu.

Ústne skúšanie

 

 

Písomné skúšanie

Písomné skúšanie

 

Ústne skúšanie

Tvoriť dialóg, modelové situácie

 

Didaktický test

Slohové práce

 

Ústna odpoveď, diskusia

 

VV6: Vie plynule čítať; tempo čítania musí byť podobné hovorovej reči.

Vie orientovať sa v knižnici.

Ústne skúšanie

Ústna odpoveď, dramatizácia

VV7: Vie zostaviť osnovu z prečítaného textu.

Hodnotiť postavy literárneho diela a určiť ich vzájomný vzťah.

V texte vie vyhľadať kľúčové slová.

Vie rozlíšiť reálne a fantastické.

Písomné skúšanie

 

Ústne skúšanie

 

 

Sloh – vlastná tvorba

 

Dramatizácia, práca s daným textom

 

VV8: Vie určiť hlavnú myšlienku deja.

Vie výrazne čítať umelecký text

Vie postaviť štruktúru diela: kompozíciu (nadpis, verš, strofa) dej, literárne postavy – hlavná postava, vedľajšia postava.

Ústne skúšanie

 

Písomné skúšanie

Ústne odpovede

 

Slohové práce

VV9: Pozná literárne pojmy: prirovnanie, dialóg, monológ, metafora, personifikácia, rozprávkové motívy.

Ústne skúšanie

 

Prezentácia

 

Ústne odpovede

 

Prezentácia vlastnej tvorby, dramatizácia

VV10: Vie rozlíšiť reálne a skutočné prvky v románoch.

Má vlastný názor – vie argumentovať, obhajovať.

Ústne skúšanie

Skupinová práca, práca vo dvojiciach, dramatizácia

VV11: Vie rozlíšiť pojmy: rozprávka, povesť, mýty.

Vie porovnávať povesti a mýty jednotlivých národov a krajín.

Pozná skutočné historické a rozprávkové prvky v povestiach.

Ústne skúšanie

 

Ústna odpoveď, práca s danými literárnymi textami

VV12: Má vlastný názor k prečítanému úryvku.

Má vybudované si vlastný hodnotový systém, etické a estetické cítenie.

Písomné skúšanie

 

 

Prezentácia

 

 

Práca s čitateľskými denníkmi podľa prečítaných literárnych diel.

Hodnotenie čitateľských denníkov

Prezentácia vlastnej tvorby

VV13: Uvedomuje si dôležitosť knihy

v živote človeka

Ústne skúšanie

Ústna odpoveď, rozbor literárnych diel

VV14: Vie aplikovať získané

vedomosti.

Písomné skúšanie

 

Školské úlohy

 

6. ročník

 

Počet hodín týždenne: 4

Počet hodín ročne : 132

 

Obsah vyučovania a cieľové požiadavky na vedomosti a schopnosti žiakov

 

Ciele

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Počet hodín

Gramatika

 

 

 

Opakovanie poznatkov o význame a stavbe slov, hláskového systému maďarského jazyka.

Slová podľa významu, tvorenie slov, zákonitosti samohlások a spoluhlások, pravopis.

 

VV1: Vedieť správne použiť a rozlíšiť slová podľa významu, určiť slovotvorný základ, vyslovovať a písať krátke a dlhé samohlásky a spoluhlásky.

 

5

Vedieť a spoznať rozdelenie slovies z hľadiska predmetu, činnosti a podmetu. Rozlišovať oznamovací a rozkazovací spôsob slovies zakončených na t.

Uplatňovať analytické pravopisné princípy.

 

 

Základné slovné druhy

Slovesá - druhy slovies, sústava slovesných časov a spôsobov, časovanie slovies, pomocné slovesá, slovesné predpony.

 

VV2: Vedieť správne časovať slovesá, správne vyslovovať rozkazovacie tvary slovies zakončené na -s,-sz, a slovesá zakončené na t.

Správne použiť rovnoznačné slovesá, zvyšovať používanie  expresívnejších slovies.

 

18

Pochopiť pojmy podstatných mien, druhy vlastných mien, vznik osobných mien v minulosti, hovoriace mená.

 

Podstatné mená

Všeobecné a vlastné mená, druhy vlastných mien.

 

VV3: Rozlišovať konkrétne a abstraktné vlastné a všeobecné podstatné mená uvedením konkrétnych príkladov. Uviesť príklady na odlišné druhy vlastných podstatných mien v slov. jazyku/mená národov, sviatkov, obyvateľské mená/.

 

22

Pochopiť funkciu prídavných mien, vyjadrenie vlastnosti a akosti v reči a v literatúre, stupňovanie prídavných mien.

 

Prídavné mená

 

Používať prídavné mená na porovnávanie a prirovnávanie. Pravopis prídavných mien utvorených z vlastných mien príponou- i.

 

 

Poznať druhy zámen, čísloviek, funkciu prísloviek pri určovaní

okolnosti deja.

 

Zámená

Číslovky

Príslovky

Neurčitok

Príčastie

Prechodník

 

Používať rôzne druhy zámen pri tvorbe viet a textov.

Pravopis čísloviek.

 

Uviesť príklady na príslovky

miesta, času, spôsobu a príčiny

podľa otázok.

Poznať funkcie slovných druhov,

postpozície, členy, spojky.

Rozlíšiť člen určitý a neurčitý.

Interpunkcia viet so spojkami.

 

Slovné druhy, ktoré vyjadrujú gramatický vzťah: postpozície, členy, spojky.

VV4: Vedieť správne používať určitý a neurčitý člen, postpozície -trojsmer.

Používať vo vetách a textoch spojky v správnom tvare. Prakticky aplikovať poučenia o interpunkcií viet so spojkami.

4

Funkcia citoslovies v reči, čiarka za citoslovcami. Citoslovcia ako prostriedky vyjadrenia pocitov a vôle, respektíve ako nečlenený výraz.

Citoslovcia,

častice

 

VV5: Štylistické funkcie častíc.

Čiarka pred, prípadne za spojkami a časticami. Správne používať slovesné predpony v štruktúre slovies spojených s časticou e, právny prízvuk týchto štruktúr.

3

Sloh

 

 

 

Vedieť sa správne vyjadrovať, vyjadriť svoj názor, vedieť opísať veci, predmety, činnosti. Reprodukovať obsah prečítaného textu.

 

Komunikácia a sloh - ústny a písomný prejav, vyžiadať informácie, tvoriť správne otázky.

Prierezová tematika:

Environmentálna výchova

Osobnostný a sociálny rozvoj

Mediálna výchova

 

VV6: Vyjadrovať sa zrozumiteľne.

Rešpektovať základné

komunikačné pravidlá.

Vedieť sformulovať prosbu

a poďakovanie.

Vyjadriť svoj názor, vedieť sa argumentovať v diskusii.

Vedieť opísať veci, predmety, činnosti.

Vedieť napísať charakteristiku. Interview -tvoriť ústne a písomne.

 

15

Literatúra

 

 

 

Naučiť ľudové vzťahy, osudy a charaktery v baladách.

 

Balady - umelé a ľudové.

Kompozícia balady.

Prierezová tematika:

Osobnostný a sociálny rozvoj

Multikultúrna výchova

VV7: Jednoducho a stručne charakterizovať ľudské vzťahy, osudy a postavy v baladách, vyvodiť ponaučenie z nich.

Nájsť charakteristické črty balád /obrazné vyjadrovanie, básnické prívlastky, opakovanie, dej, postavy, okolnosti, čarovné prvky, ponaučenie/.

 

6

Vysvetliť svojráznosť epickej básne.

Pozorovanie jazyka písomných prejavov: metafora, metonymia, personifikácia.

Kompozícia diela: úvod, zápletka, vrchol, obrat, rozuzlenie.

Rým, rytmus.

 

Arany János: Toldi

Prierezová tematika:

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

VV8: Vedieť určiť hlavnú myšlienku

deja. Vedieť výrazne čítať umelecký text.

Porovnávať charakteru Miklósa a Györgya, triedenie postáv v diele, kompozícia diela, jeho jazyk, Miklósova reč v určitých situáciach.

Poznať literárne pojmy: prirovnanie, personifikácia, metafora, metonymia.

 

18

Vzbudiť záujem o čítanie,

o literatúru.

 

Problém komičnosti, pravdy a lži.

Prierezová tematika:

Multikultúrna výchova

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

VV9: Rozprávať o prečítanom texte.

Určiť hlavnú myšlienku prečítaného diela.

Zostaviť osnovu z prečítaného textu. V texte vyhľadať kľúčové slová. Vytvoriť si vlastný názor k postavám a situáciám.

 

12

Objaviť krásu prírody

v literatúre.

 

Objavenie sa prírody

v literatúre

Prierezová tematika:

Multikultúrna výchova

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

VV10: Reprodukovať čitateľský zážitok vlastnými slovami. Po prečítaní textu vedieť určiť žáner textu na  základe literárnoteoretických poznatkov.

Orientovať sa v deji literárnych a vecných textov.

 

8

Zreprodukovať dej so zachovaním časovej a príčinnej postupnosti a s obmenami.

 

Vlasť(domovina) a sloboda

v literatúre.

Prierezová tematika:

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

VV11: Čítať plynule s porozumením rôzne druhy textov.

Zostaviť stručnú dejovú osnovu.

Vybudovať si vlastný hodnotový systém, etické a estetické cítenie.

 

8

Pochopiť podstatu domáceho čítania

 

Rozbor domáceho čítania

 

VV12: Uvedomenie si dôležitosti knihy v živote človeka.

 

4

Preverovať vedomostí

 

Ilustrácia

Školské úlohy -písanie, oprava

 

VV13: Vedieť aplikovať získané vedomosti.

 

9

 

Kritériá hodnotenia

 

Kritériá hodnotenia

Metódy hodnotenia

Prostriedky hodnotenia

VV1:Žiak vie rozlíšiť slová podľa významu a určiť slovotvorný základ.

Písomné skúšanie

Doplňovacia písomka, didaktický test

VV2: Žiak pozná rozdelenie slovies z hľadiska predmetu, činnosti a podmetu. Vie správne časovať slovesá, správne vyslovovať rozkazovacie tvary slovies.

 

Ústne skúšanie

 

 

Písomné skúšanie

Ústna odpoveď, práca vo dvojici

Didaktický test. Diktát

VV3:Žiak vie rozlišovať konkrétne, abstraktné, vlastné a všeobecné podstatné mená,

správne používať malé i veľké začiatočné písmená pri písaní zemepisných názvov,

ovládať stupňovanie prídavných mien, poznať výnimky pri stupňovaní.

správne napísať odvodené prídavné mená odvodené z vlastných mien príponou –i.

Vie rozlíšiť druhy zámen, stupňovať neurčité číslovky.

Ústne skúšanie

 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď, skupinová práca.

Jazykové hry.

 

Diktát

Didaktický test

 

 

VV4:Žiak vie správne používať určitý a neurčitý člen. Používať vo vetách a textoch spojky v správnom tvare. Prakticky aplikovať poučenia o interpunkcii viet so spojkami.

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie

 

Diktát

 

Ústna odpoveď

Jazykové hry

VV5: Žiak vie prakticky aplikovať čiarku pred prípadne za spojkami a časticami. Správne používať slovesné predpony v štruktúre slovies spojených s časticou - e.

Písomné skúšanie

 

Ústne skúšanie

Diktát, doplňovačka

 

Skupinová práca

VV6: Žaik vie vyjadrovať sa zrozumiteľne a rešpektovať základné komunikačné pravidlá.

Žaik vie vyžiadať informácie - tvoriť správne otázky.

Vie opísať predmety, veci, činnosť. Vie napísať charakteristiku osoby.

Interview – vie tvoriť ústne a písomne.

 

 

Ústne skúšanie

 

Písomné skúšanie

Písomné skúšanie

Ústne skúšanie

 

 

Dialógy,

Situačné hry

Didaktický test,

Slohové práce,

Ústna odpoveď, diskusia.

VV7: Žiak vie plynule čítať s porozumením rôzne druhy textov. Žiak vie orientovať sa v deji literárnych a vecných textov.

Žiak vie vymenovať charakteristické črty balady, epickej básne.

Ústne skúšanie

 

 

Písomné skúšanie

Ústne skúšanie

Tvoriť dialógy, situačné hry

 

Slohové práce

Ústna odpoveď, diskusia

VV8: Žiak vie zostaviť stručnú dejovú osnovu. Charakterizovať literárne postavy. Vie nájsť v prečítanom diele prirovnanie, metaforu, personifikáciu, metonymiu, básnickú otázku a básnický prívlastok.

Vie zostaviť kompozíciu diela: úvod, zápletka, vrchol, obrat, rozuzlenie.

Ústne skúšanie

Písomné skúšanie

Prezentácia

Sloh - vlastná tvorba

Dramatizácia, práca s daným textom

Diskusia

VV9: Žaik vie po prečítaní textu určiť žáner textu na základe literárnoteoretických poznatkov. Vie vysvetliť pojem komičnosť, lož. Vie hodnotiť postavy literárneho diela a určiť ich vzájomný vzťah.

Ústne skúšanie

 

Písomné skúšanie

Diskusia

 

Sloh - vlastná tvorba

VV10: Žiak vie zostaviť osnovu z prečítaného textu a v texte vyhľadať kľúčové slová.

Ústne skúšanie

Ústne odpovede

VV11: Žiak vie určiť hlavné myšlienky deja.

Má vlastný názor – vie argumentovať, obhajovať.

Žiak uvedomuje si dôležitosť knihy v živote človeka.

Ústne skúšanie.

 

Prezentácia

Ústne odpovede, rozbor literárnych diel.

 

Prezentácia vlastnej tvorby, dramatizácia

VV12: Žiak má vlastný názor k prečítanému úryvku. Vybuduje si vlastný hodnotový systém, etické a estetické cítenie.

Ústne skúšanie

Prezentácia

Ústne odpovede

Prezentácia vlastnej tvorby.

VV13: Žiak vie aplikovať, analyzovať.

Písomné skúšanie

Prezentácia vlastnej tvorby, kreatívna práca s textom.

 

V ročníkoch 7.-9. učebné plány a obsahový štandard z maďarského jazyka a literatúry sú vypracované na základe učebných osnov vypracovaných Ministerstvom školstva SR pod číslom 2594/1997 – 154 s platnosťou od 1. septembra 1997.

 

Predmet: Slovenský jazyk a slovenská literatúra

 

Charakteristika a cieľ predmetu

            Dôležitým prvkom vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry je multikultúrna výchova žiakov. Na hodinách slovenského jazyka znamená najmä sprostredkovanie takých občianskych a morálnych hodnôt, ktoré sú potrebné na začlenenie sa do života nielen v Slovenskej republike, ale aj mimo nášho štátu: tolerancia, demokracia, sebakontrola, sebahodnotenie, identita, atď.

Na rozvíjanie týchto osobnostných kvalít sú vhodné rozhovory o textoch učebníc, vytváranie rozličných situácií, v rámci ktorých sa žiaci môžu prejaviť, hodnotiť svoje správanie a môžu vyjadrovať svoje názory a postoje. Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť pokročilú úroveň ovládania slovenského jazyka. Žiaci získavajú základné zručnosti v práci s literárnym textom a v literárnej komunikácii. Postupne nadobúdajú zručnosť pracovať s rozličnými príručkami a informatívnymi textami. Úlohou tohto predmetu je prehlbovať pozitívny vzťah k osvojovaniu slovenského jazyka, k slovenskej reči, kultúre a literatúre. Využívame regionálne prvky bydliska, návštevu knižníc, múzeí a galérií v našom meste na prípravu rozhovorov o zážitkoch na hodinách slovenského jazyka. V ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania aplikujeme učebný plán tak, aby zložky učebného obsahu boli dominantnou zložkou vo všetkých formách komunikácie.

5. ročník

 

Počet hodín týždenne: 5

Počet hodín ročne: 165

 

Obsah vyučovania a cieľové požiadavky na vedomosti a schopnosti žiakov – jazyk a komunikácia.

 

Rozvíjajúce ciele

Obsah

Výstupný štandard

Počet hodín

Zoznámenie sa so žiakmi.

Škola, trieda, spolužiaci, učitelia.

Režim školy.

Utváranie životného prostredia v škole.

 

Škola..

Vety podľa obsahu.

Kladné a záporné vety.

Jednoduchá veta, súvetie.

 

 

Prierezová tematika: Multikultúrna výchova žiakov.

 

 

 

VV1: Určiť vety podľa obsahu.

Prakticky aplikovať poučku o intonácii rôznych druhov viet v ústnom prejave a pri hlasnom čítaní.

 

16

Začať, rozvíjať a ukončiť rozhovor v bežných situáciách.

Žiak sa naučí údaje o sebe (meno, dáta narodenia, národnosť, materinský jazyk, adresa, telefónne číslo).

Rodina.

Pozvánka.

Veľké začiatočné písmená v listoch.

Rozvíjanie viet.

 

 

Prierezová tematika: Multikultúrna a Mediálna výchova žiakov.

VV2: Zvyky a tradičné sviatky v daných  rodinách.

Uviesť konkrétne príklady na písanie veľkých začiatočných písmen, žiak má vedieť napísať jeden krátky pozdrav alebo list.

Tvoriť vety pomocou slovotvorných predpôn.

16

Tvoriť rady odvodených slov od toho istého slovotvorného základu (dom- domček, domovina, domáci).

Vysvetliť význam slov prekladom, opisom, uvedením synoným a výkladom.

Byt, dom

Slová podľa významu,

jednovýznamové a viacvýznamové slová, príbuzné slová,

tvorenie nových slov predponami.

VV3: Žiak má vedieť produktívne vymenovať vybavenosť vlastného bytu, vybavenie domácnosti, domáce práce, prostredie, v ktorom žije, bývanie kedysi a dnes.

Má správne používať intonáciu a interpunkciu na konci viet.

16

Orientácia podľa mapy a plánu mesta.

V informačnej kancelárii, na stanici, bezpečnosť pri cestovaní.

Doprava, cestovanie a životné prostredie.

Cestovanie, doprava.

Dochádzka do školy.

Dopravné prostriedky.

Mestská hromadná doprava.

Dopravné predpisy a dopravné značky pre chodcov a bicyklistov.

 

 

Prierezová tematika: Dopravná výchova.

VV4: Vymenovať miesta, ktoré rád navštevuje, ktoré by rád videl, na ktoré rád spomína.

Údržba a oprava bicykla, pomoc pri údržbe, pri oprave rôznych dopravných prostriedkov.

8

Význam týchto sviatkov, zvyky v jednotlivých rodinách.

Rozlišovať slovo, slabiku a hlásku.

Zimné sviatky.

Mikuláš, Lucia, Vianoce, Nový rok.

Slabikotvorné hlásky.

Rozdeľovanie slov a písanie samohlásky ä.

 

 

Prierezová tematika: Osobnostný a sociálny rozvoj.

VV5: Slovenské spoluhlásky, výslovnosť a písanie odlišných spoluhlások.

Rozlišovať pojmy slovo, slabika, hláska na praktických príkladoch (členiť text).

Správne vyslovovať slovenské hlásky a odlišné spoluhlásky (h, ch, i, y, dlhé slabikotvorné spoluhlásky a skupinu spoluhlások so slabikotvornými spoluhláskami : prst, zmrzlina, tŕň, kĺzačka)

12

Vyjadri svoje myšlienky v téme zrozumiteľne, jasne a súvisle v prirodzenom tempe so zrozumiteľnou výslovnosťou.

Čas.

Voľný čas, režim dňa, účelné využívanie voľného času, môj koníček.

Záujmová a umelecká činnosť, návšteva knižnice.

 

Prierezová tematika: Multikultúrna výchova.

VV7: Žiak má vedieť vo svojich vetách používať neutrálny hovorový štýl.

Odpovedať na otázky a tvoriť otázky k téme rozhovoru.

Referovať o dajakom filmovom alebo divadelnom predstavení alebo o inej zaujímavej téme a vyjadriť o nich vlastný názor.

10

Predchádzanie chorobám a úrazom a význam správnej výživy a naučiť sa vymenovať spoluhlásky podľa jednotlivých skupín.

Zdravie.

Tvrdé, mäkké a obojaké spoluhlásky.

Starostlivosť o zdravie, naše telo, osobná hygiena, telesná kultúra.

Najčastejšie choroby a úrazy, správna životospráva.

 

 

Prierezová tematika: Ochrana života a zdravia.

VV8: Slovenské spoluhlásky, výslovnosť a písanie i a y v koreni slova, v slovotvorných a ohýbacích príponách a vedieť rozlišovať slová cudzieho pôvodu.

4

Písanie i, y po obojakých spoluhláskach, v koreni známych a frekventovaných slovenských slov.

Vybrané slová.

Vybrané slová po obojakých spoluhláskach b, p, m, v,  r, s, z.

VV9: Prakticky aplikovať poznatky o písaní i, y vnútri slova po obojakých spoluhláskach.

Získané poznatky aplikovať aj v synonymických slovách.

16

Lexikálny význam podstatných mien- odlišnosti od maďarského jazyka a pravopis vlastných mien.

Príroda a zvieratá.

Osoby, zvieratá a veci.

Podstatné mená, všeobecné a vlastné.

Zemepisné názvy, obyvateľské mená, názvy úradov, divadiel, múzeí.

Viacslovné pomenovania.

Číslo podstatných mien a pomnožné podstatné mená.

 

 

Prierezová tematika: Environmentálna výchova.

VV10: Tvorenie správnych tvarov podstatných mien.

Rozlišovať konkrétne a abstraktné podstatné mená uvedením konkrétnych príkladov.

Uviesť príklady na odlišné druhy vlastných podstatných mien v slovenskom  a maďarskom jazyku.

Prakticky aplikovať poučku o odlišnom písaní vlastných mien v maďarskom a slovenskom jazyku.

Správne vyslovovať slovotvorné a pádové prípony podstatných mien.

16

 

Poznať pojem zvratné slovesá v slovenskom jazyku, tvoriť vety s použitím zvratných slovies.

Kto čo robí?

Slovesá, zvratné slovesá a čas slovies (minulý, prítomný a budúci).

 

 

Prierezová tematika: Multikultúrna výchova.

VV11: Používať v konkrétnych príkladoch správne tvary slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase, v priebehu komunikácie.

Používať správne tvary slovies pri vykaní v slovenskom jazyku.

Aktívne používať odlišné slovesné väzby : tykať, vykať niekomu, opýtať sa niekoho, obrátiť sa na niekoho, niečo, poslúchať niekoho.

9

Poznať pojem zvratné slovesá v slovenskom jazyku, tvoriť vety s použitím zvratných slovies. Hry a šport detí a mládeže v rôznych ročných obdobiach.

Voľný čas.

Slovesá, zvratné slovesá a čas slovies (minulý, prítomný a budúci).

 

 

Prierezová tematika: Osobnostný a sociálny rozvoj.

Mediálna výchova.

VV12: Používať v konkrétnych príkladoch správne tvary slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase, v priebehu komunikácie.

Používať správne tvary slovies pri vykaní v slovenskom jazyku.

Aktívne používať odlišné slovesné väzby : tykať, vykať niekomu, opýtať sa niekoho, obrátiť sa na niekoho, niečo, poslúchať niekoho.

Známi obľúbení špičkoví športovci(vedieť vymenovať niekoľkých).

9

 

 

 

Obsah vyučovania a cieľové požiadavky na vedomosti a schopnosti žiakov – literatúra.

 

Rozvíjajúce ciele

Obsah

Výstupný štandard

Počet hodín

Opakovanie učiva z predošlých ročníkov.

Úvodná hodina, mimočítankové čítanie.

VV13: Naučiť sa základné  literárne pojmy.

 

1

Téma: hrdinovia a charakteristické znaky rozprávok.

Spoločné a odlišné črty ľudových a umelých rozprávok.

Ľudové rozprávky, Otvor sa rozprávka.

 

 

Prierezová tematika: Osobnostný a sociálny rozvoj.

Mediálna výchova.

VV14: Vedieť pojmy a prvky ľudových rozprávok(čarovné prvky, rozprávkové motívy, hrdinovia, podobní a odlišní hrdinovia slovenských a maďarských ľudových rozprávok).

10

Rozlišovať skutočné a neskutočné prvky umelých rozprávok

Umelé rozprávky

Rozprávky slovenských autorov

Básnická a prozaická podoba rozprávky.

 

 

 

 

Prierezová tematika: Osobnostný a sociálny rozvoj.

Mediálna výchova.

VV15: Vedieť charakterizovať postavy a hrdinov v rozprávkach od súčasných autorov .Plynule nahlas čítať so správnou výslovnosťou a intonáciou uvedené literárne ukážky v čítanke zo slovenskej literatúry.

Výrazne čítať vyznačené časti literárnych ukážok a samostatne reprodukovať obsah literárnych ukážok.

 

10

 

Naučiť sa krátke básnické diela zo súčasnej literatúry.

Obrazy zo života detí, láska k domovine a prírode.

 

 

Prierezová tematika: Osobnostný a sociálny rozvoj.

VV16: Krátko charakterizovať detských hrdinov, hlavné a vedľajšie postavy v literárnych ukážkach. Vedieť rozoznať pojmy: verš, strofa, rytmus, rým, básnický obraz.

10

Podobné a odlišné motívy v slovenskej a maďarskej slovesnosti, obraznosť, rým, rytmus.

Ľudové piesne a detské hry, malé formy ľudovej slovesnosti (príslovia, porekadlá, riekanky, vyčítanky, hádanky, žarty.

 

 

Prierezová tematika: Multikultúrna výchova.

VV17: Prednášať s pamäti 2-2 príslovia, porekadlá, hádanky, jednu riekanku, vyčítanku.

Zaspievať 2 ľudové piesne.

 

1

Plynule nahlas čítať so správnou výslovnosťou. Reprodukovať obsah literárnych ukážok.

Príležitostná výchova literatúrou.

Literárne hry a zábavky.

VV18: Vedieť slovenské pomenovania kratších útvarov slovenskej ľudovej slovesnosti, čítať so správnym prízvukom.

Krátke formy ľudovej slovesnosti.

1

 

Kritériá hodnotenia

 

Kritériá hodnotenia

Metódy hodnotenia

Prostriedky hodnotenia

VV1: Žiak vie určiť vety podľa obsahu. Prakticky aplikovať poučku po intonácii rôznych druhov viet v ústnom prejave a pri hlasnom čítaní.

Ústne skúšanie

 

 

Písomné skúšanie

Ústna odpoveď - tvorenie viet, práca s učebnicou

 

Práca s pracovným zošitom, práca so zošitom a diktát

 

VV2: Žiak má vedieť vymenovať zvyky a tradičné sviatky v daných rodinách.

Uviesť konkrétne príklady na písanie veľkých začiatočných písmen, žiak má vedieť napísať jeden krátky pozdrav alebo list.

Tvoriť vety pomocou slovotvorných predpôn.

Ústne skúšanie

 

 

Písomné skúšanie

Práca so situačným obrazom, ústna odpoveď

 

Krátka slohová práca, pravopisné cvičenie, práca s pracovným zošitom

VV3: Žiak má vedieť produktívne vymenovať vybavenosť vlastného bytu, vybavenie domácnosti, domáce práce, prostredie v ktorom žije a porovnávať bývanie kedysi a dnes.

Má správne používať intonáciu a interpunkciu na konci viet.

Ústne skúšanie

 

 

 

Písomné skúšanie

Práca s učebnicou – hlasné čítanie, reprodukcia prečítaného textu

 

Nácvičný diktát, práca s pracovným zošitom a zo zošitom a krátka slohová práca; diktát

VV4: Žiak má vedieť vymenovať miesta, ktoré rád navštevuje, ktoré by rád videl, na ktoré rád spomína.

Údržba a úprava bicykla, pri oprave rôznych dopravných prostriedkov.

Ústne skúšanie

 

 

 

Písomné skúšanie

Reprodukcia prečítaného textu, práca s učebnicou a práca so situačnými obrazmi

 

Pravopisné cvičenie, práca so zošitom, práca s pracovným zošitom

VV5: Žiak má vedieť slovenské spoluhlásky, výslovnosť a písanie odlišných spoluhlások.

Rozlišovať pojmy: slovo, slabika, hláska na praktických príkladoch (členiť text). Správne vyslovovať slovenské hlásky a odlišné spoluhlásky ako h- ch; dlhé slabikotvorné spoluhlásky a skupinu spoluhlások so slabikotvornými spoluhláskami ako prst, tŕň, zmrzlina, kĺzačka.

Ústne skúšanie

 

 

 

 

Písomné skúšanie

Práca s učebnicou, tvorenie viet, reprodukcia a členenie prečítaného textu

 

 

Práca so zošitom, slohová práca.

Diktát a práca s pracovným zošitom

VV6: Žiak má vedieť vo svojich vetách používať neutrálny hovorový štýl.

Odpovedať na otázky a tvoriť otázky k téme rozhovoru. Referovať o  filmovom alebo divadelnom predstavení alebo o inej zaujímavej téme a vyjadriť o nich vlastný názor.

Ústne skúšanie

 

 

 

 

Písomné skúšanie

Ústna odpoveď - tvorenie viet, tvorenie otázok k daným témam, práca s učebnicou a reprodukcia

 

Nácvičný diktát, práca s pracovným zošitom, práca so zošitom

VV7: Žiak má vedieť výslovnosť a písanie i-ý v koreni slova, v slovotvorných a ohýbacích príponách a vedieť rozlišovať slová cudzieho pôvodu.

Ústne skúšanie

 

 

 

Písomné skúšanie

Ústna odpoveď práca so situačnými obrazmi, aplikácia vo výslovnosti i-ý a reprodukcia textu

Pravopisné cvičenie, práca s pracovným zošitom a kontrolný diktát

VV8: Žiak má vedieť prakticky aplikovať poznatky o písaní i-ý vo vnútri slova po obojakých spoluhláskach a získané poznatky aplikovať aj v synonymických slovách.

Ústne skúšanie

 

 

Písomné skúšanie

Ústna odpoveď – vymenovať vybrané slová

 

Práca s pracovným zošitom, práca so zošitom, pravopisné cvičenia a nácvičné diktáty

VV9: Žiak má vedieť prakticky aplikovať poznatky o písaní i-ý vo vnútri slova po obojakých spoluhláskach a získané poznatky aplikovať aj v synonymických slovách

Ústne skúšanie

 

 

Písomné skúšanie

Ústna odpoveď – vymenovať vybrané slová

 

Práca s pracovným zošitom, práca so zošitom, pravopisné cvičenia a nácvičné diktáty

VV10: Žiak má tvoriť správne tvary podstatných mien, rozlišovať konkrétne a abstraktné podstatné mená uvedením konkrétnych príkladov.

Ústne skúšanie

 

 

 

 

Písomné skúšanie

Ústna odpoveď; práca s učebnicou, práca so situačnými obrazmi

 

 

Diktát, výstupný test, reprodukcia ukážok s učebnice

VV11: Uviesť príklady na odlišné druhy vlastných podstatných mien vo slovenskom a maďarskom jazyku. Prakticky aplikovať tieto poučky.

 

Ústne skúšanie.

Písomné skúšanie.

 

Jazykové hry.

Pravopisná doplńovačka.

VV12:Utvoriť krátke príbehy

S použitím vybraných slov.

Pomenovať obrázky a napísať,čo majú spoločné.

Písomné skúšanie.

 

Ústne skúšanie.

Slohová práca.

Jazykové hry.

VV13: Naučiť sa základné literárne formy.

Ústne skúšanie.

Rozprávanie.

VV14:Vedieť pojmy a prvky ľudových rozprávok.

Ústne skúšanie.

Dialógy.

VV15: Vedieť charakterizovať postavy a hrdinov v umelých rozprávkach.

 

Ústne skúšanie.

 

Dramatizácia.

VV16:Určiť hlavné a vedľajšie literárne postavy.

Vedieť rozoznať pojmy:verš,strofa,rým.

 

Písomné skúšanie.

 

Vlastná tvorba.

VV17: Obohatiť slovnú zásobu frazeologickými jednotkami.

 

Ústne skúšanie.

 

Jazykové hry.

Dialógy.

VV18: Vedieť čítať so správnym prízvukom.

 

Ústne skúšanie.

 

Práca so známym a neznámym textom.

 

6. ročník

 

Počet hodín týždenne: 4

Počet hodín ročne: 132

 

Obsah vyučovania a cieľové požiadavky na vedomosti a schopnosti žiakov – jazyk a komunikácia.

Rozvíjajúce ciele

Obsah

Výstupný štandard

Počet hodín

Osobné údaje -adresa, telefónne číslo členov rodiny, rodinné udalosti.

Rodina.

Poučenie o slovnej zásobe a o tvorení slov predponami a príponami.

 

Prierezová tematika:

Osobnostný a sociálny rozvoj.

Multikultúrna výchova.

VV1: Praktický výcvik v tvorení slovných rodín príbuzných slov a slov opačného významu. Vzájomná pomoc v rodine, prázdniny a sviatky v rodinnom kruhu.

10

Život a práca v triede. Žiaci sa naučia ako sa správať v školskej jedálni a mimo školy.

Škola.

Vyjadrenie jestvovania, vyjadrenie vlastníctva a vlastníka.

Morfológia - podstatné mená

Prierezová tematika: Osobnostný a sociálny rozvoj.

Mediálna výchova.

VV2: Poučenie o ohýbaní podstatných mien v slovenskom jazyku podľa pádov. Naučiť sa správne používať predložkové väzby s podstatnými menami podľa pádov.

12

 

Zariadenie a výbava domácnosti, prostredie

v ktorom žijeme. Vyjadrenie priestorových vzťahov: miesto, smerovanie, poloha, vzdialenosť.

Bývanie.

Podstatné mená, tvorenie správnych tvarov podstatných mien mužského, ženského a stredného rodu podľa modelov.

Prierezová tematika:

Osobnostný a sociálny rozvoj.

Multikultúrna výchova.

VV3: Utváranie životného prostredia, skrášľovanie bytu, okolia, mesta(dediny), starostlivosť o estetický vzhľad a čistotu životného prostredia.

12

Správna životospráva, stravovanie, národné jedlá, stravovací režim.

Zdravie.

Stravovacie zvyky v rodine, stravovanie v školskej jedálni.

Písanie i,y v príponách podstatných mien, výnimky z rytmického krátenia v príponách podstatných.

 

Prierezová tematika: Ochrana života a zdravia.

Environmentálna výchova.

VV4: Predchádzanie chorobám a úrazom, prvá pomoc, lekárska pohotovosť. Výslovnosť pádovej prípony -ov

9

Tvorenie správnych tvarov známych pomnožných podstatných mien v genitíve a v lokáli.

 

Obchody a služby.

Obchody v mieste bydliska, nákupy v obchodnom dome, na trhu.

Slovesá - lexikálny význam slovies, činnostné a stavové slovesá.

 

Prierezová tematika:

Ochrana života a zdravia.

Multikultúrna výchova.

VV5: Poznať merné jednotky a ceny, odlišnosti zvratných slovies v maďarskom jazyku, modálne slovesá. Tvorenie správnych tvarov slovies v oznamovacom spôsobe.

9

Správne štylistické usporiadanie viet, spájanie viet a vetných celkov do súvislých textov.

Sledovanie detských programov rozhlase a televízii.

Voľný čas: hry, záľuby, loptové hry, zimné športy, jazda na bicykli, dopravné predpisy.

Slovesný vid, vidové dvojice a tvorenie správnych tvarov slovies v rozkazovacom spôsobe.

 

Prierezová tematika:

Environmentálna výchova.

Mediálna výchova.

VV6: Naučiť sa aby žiaci častejšie navštevovali kino, divadlá, výstavy atď.

Tvorenie budúceho času dokonavých slovies. Vykanie v slovenskom jazyku.

10

Osobné a písomné kontakty so známymi a priateľmi inej národnosti. Ústne a písomné formy spoločenského styku.

Sociálne kontakty žiakov.

Priateľstvo, priatelia.

Infinitív - slovníkový tvar slovies v slovenskom jazyku.

 

Prierezová tematika:

Osobnostný a sociálny rozvoj.

Multikultúrna výchova.

VV7: Správne vedieť formulovať pozvanie, poďakovanie, ospravedlnenie.

Pravidlo o rytmickom krátení v osobných príponách slovies, výslovnosť a pravopis osobnej prípony  -li.

12

Ochrana lesov, vtákova a zveri. Zber liečivých rastlín.

Reprodukcia, rozprávanie (napr. jednoduchej činnosti, zážitky z prírody)

Príroda.

Na hubách, návšteva národných parkov. Splývavá výslovnosť zložených tvarov slovies v minulom čase.

 

Prierezová tematika:

Environmentálna výchova.

Dopravná výchova.

VV8: Hodnotenie zážitkov a udalostí pri rozprávaní.

Tvary slovies v oznámení a správe, praktický výcvik v tvorbe oznámení a správ.

Ochrana chránených oblastí a prírodných rezervácií.

10

Cestovanie po vlasti, tvorenie viet podľa rečového zámeru hovoriaceho. Vyjadrenie želania a podmienky pomocou želacích viet.

Naša vlasť. Kultúrne, historické a etnické osobitosti vlastného a navštíveného regiónu.

Syntax - obmieňanie rozličných druhov viet podľa obsahu.

Administratívne prejavy, hlásenie, nástenné noviny.

Utvrdzovanie a systematizácia poznatkov.

 

Prierezová tematika:

Environmentálna výchova.

Dopravná výchova.

Ochrana života a zdravia.

VV9: Príprava na výlety, táborenie, turistický výstroj.

Správna intonácia a pravopis rozličných druhov viet.

16

 

 

Obsah vyučovania a cieľové požiadavky na vedomosti a schopnosti žiakov – literatúra.

 

Rozvíjajúce ciele

Obsah (

Výstupný štandard

Počet hodín

Technika čítania, plynulé hlasné čítanie. Plynulé, tiché a hlasné čítanie literárnych ukážok.

Príbehy zo života detí. Hrdinovia detských príbehov. Jazykové osobitosti v súčasnej detskej literatúre.

 

Prierezová tematika:

Multikultúrna výchova.

Mediálna výchova

VV10: Hodnotenie literárneho hrdinu na základe jeho vlastností a činov. Dejová osnova príbehu.

10

Výrazné čítanie vyznačených častí literárnych ukážok, jazykové prostriedky na vystihnutie obsahu.

Obrazy zo života prírody a ľudí.

 

Prierezová tematika:

Ochrana života a zdravia.

Multikultúrna výchova.

Environmentálna výchova.

VV11: Vzťah k prírode a domovine v literatúre. Vyhľadať básnické obrazy, zdrobneniny, básnické prívlastky, zosobňovanie.

8

Predčítanie prebratých a známych textov, poznatky o bájach na základe poznatkov z maďarskej literatúry.

Slovenské báje a povesti.

Tematika a hrdinovia slovenských báji. Povesti - poznatky z maďarskej literatúry, tematika povestí.

 

Prierezová tematika:

Mediálna výchova.

Multikultúrna výchova.

VV12: Vedieť porovnať hrdinov slovenských báji z hrdinami rozprávok. Spoločné a odlišné črty v rozprávkach, bájach a povestiach.

8

 

Jazykové výrazové prostriedky ľudových piesní, obrazné pomenovanie, slovosled, prízvuk.

Slovenské ľudové piesne, tematika a stavba, rým, rytmus, refrén. Príležitostná výchova literatúrou.

 

Prierezová tematika:

Mediálna výchova.

Multikultúrna výchova.

VV13: Návšteva knižníc, filmových a divadelných predstavení, besedy o knihách.

6

 

Kritériá hodnotenia

 

Kritériá hodnotenia

Metódy hodnotenia

Prostriedky

VV1: Žiak vie správne používať vetné druhy v hovorovej reči v rôznych úlohách.

Písomné skúšanie

Doplňovacia písomka, didaktický test.

VV2: Žiak pozná a vie použiť pojmy: rovnozvučné slová, rovnoznačné a zvukomalebné slová.

Pozná spisovné a nespisovné slová, vie sa orientovať v pravopisnom, synonymickom a frazeologickom slovníku.

Ústne skúšanie.

 

Písomné skúšanie.

Ústna odpoveď, práca vo dvojici, práca so slovníkmi, diktát.

VV3: Žiak vie správne vymenovať a používať v praxi rozdielne hlásky v maďarskom a slovenskom jazyku. Pozná označenie dĺžky samohlások a spoluhlások. Vie správne vyslovovať spoluhláskové skupiny.

Ústne skúšanie.

 

 

Písomné skúšanie.

Ústna odpoveď: jazykové hry, tvorenie slov - dialóg.

 

Diktát.

VV4:Žiak disponuje vlastným výberom slovnej zásoby pre 6.ročník ZŠ.

Ústne skúšanie.

Ústna odpoveď, skupinová práca.

VV5: Žiak vyjadrovať sa zrozumiteľne, zapojiť sa do rozhovoru, reagovať na otázky, situácie. Vie zostaviť osnovu, rozprávať sa o svojich zážitkoch, túžbach.

Ústne skúšanie.

 

 

Písomné skúšanie.

 

Písomné skúšanie.

Tvoriť dialóg, modelové situácie.

 

Didaktický test.

 

Slohové práce.

Ústna odpoveď, diskusia.

VV6: Žiak vie plynule čítať: tempo čítania musí byť podobné hovorovej reči.

Vie orientovať sa v knižnici.

Ústne skúšanie.

Ústna odpoveď, dramatizácia.

VV7: Žiak vie zostaviť osnovu z prečítaného textu. Hodnotiť postavy literárneho diela a určiť ich vzájomný vzťah. Vie v texte vyhľadať kľúčové slová. Vie rozlíšiť reálne a fantastické.

Písomné skúšanie.

 

Ústne skúšanie.

Sloh - vlastná tvorba.

 

Dramatizácia, práca s daným textom.

VV8: Žiak vie určiť hlavnú myšlienku deja. Vie výrazne čítať umelecký text. Vie postaviť štruktúru deja: kompozíciu (nadpis, verš, strofa), dej, literárne postavy - hlavná postava, vedľajšia postava.

Ústne skúšanie.

 

Písomné skúšanie.

 

Ústne odpovede.

 

Slohové práce.

VV9: Žiak pozná literárne pojmy: prirovnanie, monológ, metafora,

personifikácia, rozprávkové motívy.

Ústne skúšanie.

Prezentácia.

Ústne odpovede.

Prezentácia vlastnej tvorby, dramatizácia.

VV10: Vie rozlíšiť reálne a skutočné prvky v románoch. Má vlastný názor – vie argumentovať, obhajovať.

Ústne skúšanie.

Skupinová práca, práca vo dvojiciach, dramatizácia.

VV11: Žiak vie rozlíšiť pojmy: rozprávka, povesť, mýty. Žiak vie porovnávať povesti a báje jednotlivých národov a krajín. Pozná skutočné, historické a rozprávkové prvky v povestiach.

Ústne skúšanie.

Ústna odpoveď - práca s danými literárnymi textami.

VV12: Žiak má vlastný názor k prečítanému úryvku, má vybudovaný vlastný hodnotový systém, etické a estetické cítenie.

Písomné skúšanie.

 

Prezentácia.

Práca s čitateľskými denníkmi podľa prečítaných literárnych diel. Hodnotenie čitateľských denníkov, prezentácia vlastnej tvorby.

VV13: Žiak si uvedomuje dôležitosť knihy v živote človeka.

Ústne skúšanie.

Ústna odpoveď, rozbor literárnych diel.

 

V ďalších ročníkoch (7. - 9.) učebné plány a obsahový štandard zo slovenského jazyka a literatúry sú vypracované na základe učebných osnov pre 5. – 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré schválilo ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 22. 5. 1997 pod číslom 2594/1997-154 ako učebné osnovy pre 5. – 9. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským s platnosťou od 1. 9. 1997.

Komunikácia a sloh 2 hodiny týždenne.

Jazyková komunikácia 2 hodiny týždenne.

Literárna komunikácia 1 hodina týždenne.

 

 

Predmet: Anglický jazyk

 

Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie.

Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomné medzinárodné porozumenie a toleranciu a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.

Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov.

Na základnej škole 1. cudzí jazyk smeruje k dosiahnutiu úrovne A2.

 

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A2:

 • dokáže podať jednoduchý opis a charakteristiku ľudí, životných a pracovných podmienok, každodenných zvyklostí, opis toho, čo má a nemá rád, vo forme krátkeho sledu jednoduchých výrazov a viet,
 • dokáže odpovedať na sled jednoznačne formulovaných otázok, najmä ak môže požiadať o ich zopakovanie a má k dispozícii aj istú pomoc pri formulovaní svojej odpovede,
 • rozumie slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na oblasti každodenného života za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne artikulovaná,
 • rozumie krátkym jednoduchým textom na známe konkrétne témy, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu každodenného jazyka.

 

 

Počúvanie s porozumením

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak,

aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná :

 • dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,
 • porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného života,
 • porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach,
 • vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,
 • porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,
 • rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,
 • pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.

 

Čítanie s porozumením

Učiaci sa dokáže porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu.

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby:

 • dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých tlačených materiáloch, akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,
 • vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie,
 • rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď.,
 • pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články,
 • porozumel jednoduché osobné listy,
 • z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov,
 • vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.

 

 

Písomný prejav

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby vedel:

 • napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,
 • napísať jednoduché osobné listy,
 • zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a preformulovanie,
 • stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
 • napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,
 • jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).

 

Ústny prejav- dialóg

Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a voľným časom. Dokáže zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju aj viesť a rozvíjať.

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak,

aby dokázal:

 • zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,
 • používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
 • sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,
 • povedať, čo sa mu páči a čo nie,
 • požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.

 

Ústny prejav – monológ

Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole, opis každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu jednoduchých slovných spojení a viet.

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:

 • v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,
 • jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach,
 • komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých slovných spojení a viet,
 • vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy a voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,
 • opísať svoje plány a osobné skúsenosti.

 

5. ročník

 

Počet hodín týždenne: 3

Počet hodín ročne: 99

 

Obsah vyučovania a cieľové požiadavky na vedomosti a schopnosti žiakov

Rozvíjajúce ciele

Obsah

Výstupný štandard

Počet hodín

Oživiť poznatky z nižších ročníkov. Navodiť jazykovú atmosféru. Opakovať abecedu.

Naučiť správne používať otázky, predložky miesta, množné číslo podstatných mien. Tvoriť mikrodialógy.

Pozdravy, predstavenie sa, názvy štátov.

Číslovky do 100, telefónne čísla.

Opis polohy predmetu.

Privlastňovací pád.

 

Väzby:

I am Sam.

My name`s….

I`m from…

 

Abeceda, časti tela,

Množné číslo podstatných mien,

Prídavné mená+podstatné mená,

Mikrodialógy.

8

Získať a priebežne osvojovať novú slovnú zásobu, gramatické javy, precvičovať a používať ich. Naučiť a precvičovať správnu výslovnosť.

Tvoriť dialógy.

Komunikácia v obchode, doma a v rodine.

Písanie pohľadníc.

Personálne informácie, obľúbené predmety.

Projektová práca.

Časovanie slovesa „to be” v prítomnom čase.

Privlastňovacie prídavné mená.

Projekt: Komunikácia.

12

Získať informácie o školách v Anglicku a o ich školskom systéme.

Opakovať názvy mesiacov a dni v týždni.

Naučiť rozprávať o svojich miláčikoch a zvieratkách.

Naučiť písať list.

Môj svet, miláčikovia, obľúbená hudobná skupina, dopisovanie.

Školy u nás a v Anglicku.

Gramatické tvary: have got, has got, this, these.

Projektová práca.

List priateľovi.

Tvary: I have got/ Have I got?/ I have not got/ She has got/ Has she got?/ She has not got.

Krátke formy viet.

Väzby: this book, these books.

Projekt: Môj svet.

20

Naučiť vyjadriť čas, rozprávať o režime dňa a o činnostiach vo voľnom čase.

Naučiť nové gramatické javy. Získať informácie o činnostiach detí v ich voľnom čase v Anglicku.

Činnosť detí vo voľnom čase.

Gramatické javy: jednoduchý prítomný čas.

Koľko je hodín?- vyjadrenie času.

Režim dňa.

Projektová práca.

What is the time? – vyjadrenie času, mikrodialógy.

Personálne informácie.

Režim dňa – dialógy.

( I read,/Do you read?/ I don’t read/ She reads/ Does she read?/ She doesn’t read.

Projekt.

 

20

Získať informácie o bývaní v Anglicku. Naučiť časti domu, miestnosti, nábytok.

Opísať miesto, pomenovať budovy.

Tvoriť dialógy.

Dom, byt, izby, bývanie.

Modálne sloveso: can.

Väzby: There is, There are, Le’s go,

Projektová práca.

Opis osoby.

Domáce práce, život rodiny. Časti odevu.

Prítomný priebehový čas.

Projektová práca.

House – living room, kitchen, - nová slovná zásoba,

Väzby: There is..

There are

Projekt: Náš dom.

12

Naučiť opísať osoby.

Získať informácie o ľuďoch žijúcich v Anglicku.

Naučiť novú slovnú zásobu: odevy, práca v domácnosti, vonkajšia charakteristika osoby.

Tvoriť dialógy.

Opis osoby.

Domáce práce, život rodiny.

Časti odevu.

Prítomný priebehový čas.

Projektová práca.

Vonkajšia charakteristika osoby.

Gramatické tvary prítomného času:

I am putting,

Am I putting?

I am not putting.

Opis obrázku.

Projekt - Ľudia.

15

Utvrdzovať, precvičovať a používať získané vedomosti.

Opakovanie.

 

10

 

Kritériá hodnotenia

 

Kritériá hodnotenia

Metódy

Prostriedky

VV1

Žiak -osvojil si  väzby „I am… , My name  is …, I am from …- vie  abecedu, spellovať, -  rozumie počutému textu a koná podľa pokynov- vie spájať podstatné mená s prídavnými menami

-  vie tvoriť mikrodialógy v danej  tematike

 

 

Ústne  skúšanie

 

 

Písomné  skúšanie

 

Ústna odpoveď

Práca vo dvojici

 

Didaktické testy

VV2

Žiak osvojil si jednotlivé tvary „to be”

-vie utvoriť otázky a zápor

-vie používať privlastňovacie prídavné mená

-rozumie počutému textu a vie

reprodukovať

 

Ústne skúšanie

 

 

Písomné skúšanie

Ústna odpoveď

Situačné hry

Tvorba projektu

Didaktické testy

VV3

Žiak vie správne používať tvary have got, has got,

pozná ich krátke formy,

-vie utvoriť otázky a zápor,

-vie napísať list priateľovi,

-vie používať väzby: this book, these books

 

Ústne skúšanie

 

 

 

Písomné skúšanie

Ústna odpoveď

Tvorba dialógu

Tvorba projektu

 

Didaktické testy

 

VV4

Žiak rozumie počutému textu a vie reprodukovať,

- vie vyjadriť čas,

- osvojil si slovesný čas Present Simple,

- vie tvoriť otázky a zápor v Present Simple,

- pozná krátke formy odpovedí a otázok.

 

 

Ústne skúšanie

 

 

 

Písomné skúšanie

 

 

Ústna odpoveď

Tvorba dialógu

 

Didaktické testy

VV5

Žiak osvojil si požadovanú slovnú zásobu v tematike bývanie,

-rozumie počutému textu a vie reagovať na otázky v súvislosti s danou témou

- vie opísať svoje bývanie

  -vie používať väzby: there is...,

there are....

 

 

Ústne skúšanie

 

 

 

Písomné skúšanie

 

 

Ústna odpoveď

Tvorba dialógu

Prezentácia projektu

 

Didaktické testy

 

VV6

Žiak :

- osvojil si slovnú zásobu v tematike opis osoby.

- osvojil si tvary Present Continuous,

- vie tvoriť otázky a zápor v danom gramatickom čase,

- vie dať krátky opis osoby,

- vie opísať obrázok.

 

Ústne skúšanie

 

 

 

 

Písomné skúšanie

 

 

Ústna odpoveď

Reprodukcia textu

Tvorba dialógu

Prezentácia projektu

 

Didaktické testy

 

6. ročník

 

Počet hodín týždenne: 3

Počet hodín ročne: 99

 

Obsah vyučovania a cieľové požiadavky na vedomosti a schopnosti žiakov

Rozvíjajúce ciele

Obsah

Výstupný štandard

Počet hodín

Oživiť poznatky z nižších ročníkov. Navodiť jazykovú atmosféru.

Opakovať pozdravy, slovnú zásobu, jednoduchý a priebehový prítomný čas.

Príslovky – never, always...

Radové číslovky.

 

Rozprávanie o rodine, bydlisku.

Moja škola, môj každodenný život.

Používanie prísloviek vyjadrujúcich frekvenčnosť.

Radové číslovky, mesiace, vyjadrenie dátumu.

Projektová práca.

 

 

 

VV1: Vedieť rozprávať o rodine, bydlisku, škole a o každodennom živote.

Vedieť správne používať príslovky vyjadrujúce frekvenčnosť.

Používať radové číslovky, správne vyjadriť dátum (písomne aj ústne).

Projektová práca: Rok v mojom živote.

 

 

 

 

15

Opakovať prítomný priebehový čas, otázky a krátke odpovede.

Porovnať používanie jednoduchého a priebehového prítomného času.

Naučiť používanie zámen v akuzatíve.

 

Zvieratá – slovná zásoba, moje obľúbené zvieratá.

Rozprávky o zvieratách.

Zvieratá v anglickej rodine.

Rozdelenie zvierat.

Používanie pom.slovesa must, zámen v akuzatíve.

Používanie jednoduchého a priebehového času.

 

VV2: Vedieť pomenovať zvieratá a rozprávať o nich.

Vedieť porozumieť počutému textu.

Správne používať sloveso must a zámená v akuzatíve.

Vhodne používať priebehový a jednoduchý prítomný čas, tvoriť otázky a zápor.

Projektová práca: Moje zvieratko.

15

Naučiť žiakov jednoduchý min.čas.

Oboznámiť žiakov s regulárnymi a irregulárnymi slovesami v.angl.gramatike.

Tvorenie oznamovacích, opyto-vacích a záporných viet.

Dovolenka-prázdniny-nová slovná zásoba.

Prípony minulého času jednoduchého.

Nepravidelné tvary slovies.

Projektová práca.

VV3: Osvojiť tvary min.času slovesa „to be“-was,were,wasn´t,weren´t.

Správne používať ich vo vetách.

Vedieť tvoriť tvary slovies v min.čase,koncovky –ed,zápor,otázka.

Vedieť nepravidelné slovesá.

Krátko opísať priebeh dovolenky.

Projektová práca:Moja ideálna dovolenka.

20

Naučiť žiakov počítateľné a nepočítateľné podst.mená.

Opakovať určitý a neurčitý člen.

Naučiť žiakov rozdiel medzi how much? a how many?

 

 

Multikultúrna výchova.

Stravovanie-jedlá-slovná zásoba.

V reštaurácii-dialóg.

Recepty jedál v Anglicku.

Počítateľné a nepočítatelné podst.mená.

Otázky typu :how much?, how many?

Určitý a neurčitý člen.

Neurčité číslovky.

Projektová práca.

VV4: Vedieť vymenovať jedlá a nápoje.

Vedieť používať „some ,any“ vo vetách.

Tvoriť otázky typu:how much?how many?

Vedieť počítateľné a nepočítateľné podst,mená.

Vedieť napísať krátky recept jedla.

Projektová práca:Zvyky a jedlá našej krajiny.

Vedieť používaťčleny:a,an,some,the.

Vedieťneurčité číslovky: „a little,a few.

 

20

Naučiť žiakov stupňovanie príd.mien-komparatív a superlatív.

 

Naučiť žiakov tvoriť otázky s „ how“.

Naučiť porovnávať s väzbou „as.....as.

 

Enviromentálna výchova.

Svet okolo nás-Naša krajina-slovná zásoba.

Prídavné mená-stupňovanie.

Pravidelné a nepravidelné stupňovanie príd.mien.

Otázky s how?

Reálie- USA,Veľká Británia.

Počasie.

Projektová práca.

 

VV5: Vedieť stupňovanie príd.mien.

Vedieť krátko porozprávať o krajine.

Vedieť povedať niekoľko viet o počasí.

Vedieť tvoriť vety typu  as.........as.

Projektová práca:Moja krajina.

 

 

15

 

Naučiť „going to „budúci čas.

Utvrdzovať používanie tohto budúceho času.

Naučiť rozdiel medzi príd.menami a príslovkami.

Naučiť väzbu „have to“.

 

 

Zábava-nová slovná zásoba.

Budúci čas vyjadrený s „going to“ väzbou.

Televízia a kino.

Charakteristika príd.mien.

Charakteristika prísloviek.

Tvorenie viet s „have to“.

Kiná v Anglicku.

Projektová práca.

 

VV6: Vedieť používať „going to“ v oznamovacej,opytovacej a v zápornej vete.

Vedieť používať príd.mená a príslovky.

Vedieť tvoriť vety s väzbou“have to“.

Vedieť krátko opísať obľúbený film.

 

10

Opakovať celoročné

učivo.

 

 

4

 

Kritériá hodnotenia

 

Kritériá hodnotenia

Metódy

Prostriedky

VV1

Žiak vie:

- rozprávať o rodine, bydlisku, škole a o každodennom živote,

- správne používať príslovky vyjadrujúce frekvenčnosť,

- používať radové číslovky,

- správne vyjadriť dátum (písomne aj ústne).

- samostatne vypracovať  projektovú prácu.

 

Ústne skúšanie

 

 

 

Písomné skúšanie

 

Ústna odpoveď

Tvorba dialógu

Tvorba projektu

Reprodukcia textu

Situačné hry

Didaktické testy

 

VV2

Žiak vie:

- pomenovať zvieratá a rozprávať o nich,

- pochopiť a reprodukovať počutý text,

- správne používať sloveso must a zámená v akuzatíve,

- vhodne používať priebehový a jednoduchý prítomný čas, tvoriť otázky a zápor.

- samostatne vypracovať projektovú prácu.

 

Ústne skúšanie

 

 

 

Písomné skúšanie

 

Ústna odpoveď

Tvorba dialógu

Tvorba projektu

 

Didaktické testy

 

VV3

Žiak vie:

- používať tvary min.času slovesa „to be“,

- tvoriť tvary slovies v min.čase, s koncovkou –ed, tvoriť zápor, otázku,

- nepravidelné slovesá,

- krátko opísať priebeh dovolenky

- samostatne vypracovať projektovú prácu.

Ústne skúšanie

 

 

 

Písomné skúšanie

 

Ústna odpoveď

Tvorba dialógu

Tvorba projektu

Prezentácia projektu

Didaktické testy

 

VV4

Žiak vie:

- vymenovať jedlá a nápoje,

- používať „some ,any“ vo vetách,

- tvoriť otázky typu:how much?how many?,

- počítateľné a nepočítateľné podst. mená,

- napísať krátky recept jedla,

- používaťčleny a neurčité číslovky

- samostatne vypracovať projektovú prácu.

Ústne skúšanie

 

 

 

Písomné skúšanie

 

Ústna odpoveď

Tvorba dialógu

Tvorba projektu

Situačné hry

Didaktické testy

 

VV5

Žiak vie:

- stupňovanie príd.mien,

- krátko porozprávať o krajine,

- povedať niekoľko viet o počasí,

- tvoriť vety typu  as.........as,

- skupinovo vypracovať projektovú prácu.

 

Ústne skúšanie

 

 

 

Písomné skúšanie

 

Ústna odpoveď

Tvorba dialógu

Tvorba projektu

Prezentácia projektu v skupinách

Didaktické testy

 

VV6

Žiak vie:

- používať „going to“ v oznamovacej, opytovacej a v zápornej vete,

- správne používať príd.mená a príslovky,

- tvoriť vety s väzbou “have to“,

- krátko opísať obľúbený film.

- samostatne vypracovať projektovú prácu.

Ústne skúšanie

 

 

 

Písomné skúšanie

 

Ústna odpoveď

Tvorba dialógu

Tvorba projektu

Situačné hry

Didaktické testy

 

 

 

Predmet: Nemecký jazyk

 

Vyučovanie nemeckého jazyka zodpovedá spoločenským požiadavkám, t. j. vychovať žiakov schopných dorozumieť sa a konať najmä v medzinárodných súvislostiach. Tento základný cieľ zaväzuje, aby sa pri vyučovaní nemeckého jazyka volil obsah a metódy, ktoré prihliadajú na odlišné záujmy, schopnosti a stratégie učenia sa žiakov.

Prvotný cieľ jazykového vyučovania je schopnosť používať jazyk v autentických súvislostiach. Vyučovanie nemeckého jazyka podporuje u žiakov samostatnosť v učení a kritické myslenie. Vyučovanie zohľadňuje skutočnosť, že ide o nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk a žiaci využívajú získané skúsenosti pri učení sa prvého cudzieho jazyka, spravidla anglického jazyka.

 

6. ročník

 

Počet hodín týždenne: 2

Počet hodín ročne: 66

 

Obsah vyučovania a cieľové požiadavky na vedomosti a schopnosti žiakov

 

Rozvíjajúce ciele

Obsah

Výstupný štandard

Počet hodín

1. Nadviazať prvé kontakty v nemeckom jazyku

Úvod do nemeckého jazyka.

Nemecké písmená, abeceda.

Správne tvorenie nemeckých hlások.

Multikultúrna výchova:

-    akceptácia iných kultúr

Žiak si má vytvoriť prvý kontakt v nemeckom jazyku.

17

2. Pozdraviť sa, predstaviť sa, reagovať pri stretnutí, vypočuť si jednoduché otázky a podať kladné a záporné odpovede, vytvoriť jednoduché vety.

Ako sa voláš? Kto si? Kde bývaš? Koľko máš rokov?

Sloveso „sein“.

Čísla.

Slovesá a osobné zámená.

Členy podstatných mien.

Zápor „nein“, „nicht“, „kein“.

Osobnostný a sociálny rozvoj:

-    medziľudské vzťahy

Žiak má ovládať jednoduché a bežné nemecké výrazy.

17

3. Poďakovať sa.

Vytvoriť jednoduché vety.

Reagovať na otázky.

Odkiaľ pochádzaš?

Naša škola.

Trieda. Predmety v triede.

Priatelia.

Spolužiaci.

Rozvrh hodín, obľúbené predmety.

Sloveso „haben“.

Prídavné mená.

Farby.

Domáce zvierata.

Osobnostný a sociálny rozvoj:

-    medziľudské vzťahy

Žiak má vedieť používať jednoduché prebraté gramatické javy a slovnú zásobu.

16

4. Opísať svoju rodinu.

Začať a ukončiť rozhovor.

Dať jednoduché pokyny.

Rodina.

Máš súrodencov?

Mesiace v roku.

Ročné obdobia.

Dni v týždni.

Otázka kedy „wann“.

Multikultúrna výchova:

-    rozvoj medziľudskej tolerancie.

Osobnostný a sociálny rozvoj:

-    výchova k rodine

Žiak má vedieť reagovať na základné informácie v nemeckom jazyku, používať osvojenú slovnú zásobu.

Žiak má vedieť opísať seba, svoju rodinu.

 

 

16

 

Kritériá hodnotenia

 

Kritériá hodnotenia

Metódy

Prostriedky

VV1

Žiak má vedieť reagovať na základné informácie v nemeckom jazyku.

Ústne  skúšanie

 

Ústne odpovede.

Otázky – odpovede.

Základná konverzácia vo dvojici.

VV2

Žiak má vedieť reagovať na jednoduché otázky.

Ústne skúšanie.

 

Ústne odpovede.

Situačné hry.

Konverzácia vo dvojici.

VV3

Žiak má vedieť základnú slovnú zásobu a jednoduché gramatické javy.

Ústne a písomné skúšanie.

 

Ústne odpovede.

Tvorba dialógu.

Skupinová práca.

Situačné hry.

Písomná previerka.

VV4

Žiak má vedieť opísať seba, rodinu.

Žiak má vedieť reagovať na informácie v nemeckom jazyku.

 

Ústne skúšanie.

Písomné skúšanie.

 

Ústne odpovede

Tvorba dialógu.

Konverzácia vo dvojici.

Skupinová práca.

Písomná previerka.

 

 

Predmet: Biológia

 

Charakteristika predmetu

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.

Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach.

Učivo v 5. - 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúseností žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti a k postupnému prehlbovaniu poznatkov.

 

Obsah

1. Príroda a život

2. Život v lese

3. Život vo vode a na brehu

4. Život na poliach a lúkach

5. Praktické aktivity

 

Ciele učebného predmetu

Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje:

1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.

2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčasti celku.

3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov.

4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.

5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.

 

5. ročník

 

Počet hodín týždenne: 2

Počet hodín ročne: 66

 

Obsah vyučovania a cieľové požiadavky na vedomosti a schopnosti žiakov

 

Rozvíjajúce ciele

Tematický celok

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Počet hodín

Vysvetliť význam pojmov príroda, živé a neživé prírodniny. Objasniť základné postupy pozorovania prírodnín, prácu s lupou a mikroskopom.

 

Príroda a život

 

Príroda a prírodniny. Metódy a prostriedky skúmania v biológii.

Praktická aktivita:

Pozorovanie vybraných rastlinných objektov lupou a mikroskopom.

Ochrana života a zdravia

Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu. Predviesť využitie lupy pri pozorovaní prírodniny. Uviesť na príklade význam a využitie mikroskopu.

Ukázať na mikroskope okulár, objektív a zrkadlo.

3

Vysvetliť lesný ekosystém ako životný priestor organizmov. Predstaviť typických predstaviteľov

lesných rastlín, húb a živočíchy podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových

vzťahov. Objasniť význam lesných organizmov pre život v lese.

Ochrana života a zdravia

Environmentálna výchova

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Život v lese

 

Les. Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa počas roka.

 

 

 

 

 

 

 

Dreviny v lese. Ihličnaté a listnaté stromy. Kry. Význam pre život v lese.

Tvorba projektov:

-Les a lesné spoločenstvá v okolí našej školy.

-Vplyv znečistenia ovzdušia  na stav drevín v našej meste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroskopické a nekvitnúce byliny v lese.

Kvitnúce byliny v lese. Poznávanie, život počas roka. Význam pre život v lese.

Tvorba projektov

Liečivé rastliny v mojom okolí.

 

 

 

Huby a lišajníky v lese.

Poznávanie jedlých a jedovatých húb, spolužitie stromov a húb.

Pomoc pri otrave hubami. Význam v lese.

Praktická aktivita:

Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb

 

Lesné bezstavovce. Poznávanie podľa vonkajších znakov.

a životných prejavov.

Význam v lese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesné obojživelníky a plazy. Lesné vtáky.

Tvorba projektov

Vplyv kŕmidiel a hniezdnych búdok na rozšírenie a ochranu vtákov v okolí školy.

 

 

 

 

 

 

Lesné cicavce.

 

 

Uviesť príklad rastliny a živočícha žijúcich v lese.

Pomenovať podľa schémy vrstvy lesa. Opísať zmeny lesa

v ročných obdobiach. Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov.

 

Poznať základnú stavbu tela dreviny. Rozlíšiť ihličnatý

a listnatý strom. Určiť názov ihličiny podľa šišky a vetvičky.

Určiť názov listnatého stromu podľa listu alebo plodu.

Uviesť význam stromov pre život organizmov a ľudí.

Rozlíšiť na ukážke strom a ker. Pomenovať na ukážke dva lesné kry. Uviesť význam krov pre život organizmov.

Uviesť príklad živočícha živiaceho sa listami, semenami plodmi lesných drevín.

 

Uviesť význam pôdnych baktérií v lese. Vysvetliť prítomnosť zelených povlakov na stromoch. Rozlíšiť na ukážke mach a papraď. Poukázať na význam machov a papradí v lese.

Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznať na

ukážke tri lesné kvitnúce byliny. Uviesť príklad jedovatej

a liečivej rastliny. Uviesť význam bylín pre život lesa.

 

Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Uviesť zásady pomoci pri otrave hubami. Rozpoznať na ukážke lišajník od iných organizmov. Vysvetliť význam húb a lišajníkov v prírode.

 

 

 

 

 

 

Uviesť potravu slimáka a dážďovky. Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu slimáka a dážďovky.

Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a mravca. Poznať možnosť nákazy kliešťom a odstránenie z kože. Uviesť príklad potravy dvoch bezstavovcov. Zdôvodniť význam bezstavovcov v lese a škodlivosť pri premnožení. Vysvetliť na príklade inštinkt.

Poznať na ukážke skokana, jaštericu a vretenicu. Rozlíšiť na ukážke obojživelníka a plaza. Uviesť príklad potravy obojživelníka a plaza.

Uviesť tri vtáky žijúce v lese. Demonštrovať na príklade význam lesného dravého a spevavého vtáka v lese. Uviesť príklad potravy dvoch lesných vtákov.

Pomenovať na ukážke lesné cicavce. Uviesť príklad bylinožravého, mäsožravého a všežravého cicavca. Uviesť príklad potravy dvoch lesných cicavcov. Demonštrovať na príklade význam cicavcov.

21

Predstaviť žiakom vodný ekosystém ako životný priestor organizmov. Popísať typických predstaviteľov vodných a brehových organizmov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov. Vysvetliť význam vodných a brehových organizmov pre život vo vode a okolí.

Ochrana života a zdravia

Environmentálna výchova

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Život vo vode a na brehu

 

Voda a jej okolie. Význam kyslíka, teploty a

čistoty vody pre život vodných organizmov.

 

 

 

 

 

 

 

Rastliny žijúce vo vode. Poznávanie podľa vonkajších znakov.

Význam planktónu a vodných zelených rastlín.

Brehové

rastlinstvo.

Tvorba projektov

Vodné a brehové organizmy v okolí našej obce.

 

 

 

Mikroskopické a drobné vodné živočíchy.

Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam.

 

 

 

 

Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na brehu. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam.

 

Praktická aktivita:

Pozorovanie schránok mäkkýšov lupou, rozlíšenie ulity a lastúry

 

 

 

 

Ryby. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam.

Tvorba projektov

Vplyv znečistenia vody na život rýb a iných vodných organizmov v okolí.

 

Živočíchy žijúce vo vode a na brehu.

Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam.

 

 

 

Vodné vtáky. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam.

Tvorba projektov

Výskyt vtákov v okolí môjho bydliska.

 

 

 

Vodné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam.

 

 

Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov.

Vysvetliť význam kyslíka pre vodné organizmy. Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody.

Uviesť príklad znečistenia

vody a dôsledky pre život organizmov.

 

Vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre život vo vode.

Poznať na ukážke bylinu žijúcu vo vode.

Vysvetliť škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie človeka.

Vysvetliť príčinu premnoženia niektorých organizmov v stojatej vode v lete. Poznať na ukážke jednu brehovú drevinu a bylinu. Uviesť význam brehových drevín a bylín.

 

Uviesť význam vodných živočíšnych mikroorganizmov.

Poznať na ukážke nezmara. Uviesť príklad potravy črievičky a nezmara. Opísať spôsob obstarávania potravy nezmara. Uviesť príklad vodného organizmu živiaceho sa planktónom.

 

Poznať na ukážke vodného ulitníka a lastúrnika. Poznať význam pijavice v medicíne. Poznať na ukážke raka.

Uviesť potravu pijavice. Zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka. Uviesť príklad potravy vodného bezstavovca.

Poznať na ukážke jeden druh hmyzu žijúceho vo vode a jeden druh žijúceho na brehu. Uviesť význam lariev hmyzu pre vodné živočíchy

 

Opísať na ukážke prispôsobenie kapra životu vo vode.

Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Rozlíšiť potravu bylinožravej a dravej ryby.

 

 

 

Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka. Opísať život skokana vo vode a na brehu. Uviesť príklad potravy skokana a užovky. Rozlíšiť vretenicu a užovku podľa vonkajších znakov.

 

Opísať prispôsobenie vtákov na plávanie, potápanie a brodenie. Opísať spôsob prijímania potravy kačice a labute. Uviesť príklad vtáka živiaceho sa drobnými živočíchmi v plytkej vode. Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka.

 

Uviesť význam plávacích blán a chvosta vydry a bobra.

Uviesť príklad potravy bobra a vydry. Opísať spôsob stavania obydlia bobra. Uviesť význam vodných cicavcov.

21

Prdstaviť poľný a trávnatý ekosystém, ako životný priestor organizmov. Naučiť typických

predstaviteľov poľných a lúčnych organizmov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov. Vysvetliť význam poľných a lúčnych organizmov pre život na poliach a lúkach a výživu človeka.

Ochrana života a zdravia

Environmentálna výchova

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Život na poliach a lúkach

Polia, lúky, pastviny. Druhová rozmanitosť,

vplyv ľudskej činnosti.

 

 

 

 

 

 

Rastliny a huby na lúkach. Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam.

 

 

 

 

 

Obilniny. Krmoviny. Olejniny a okopaniny.

Poznávanie, život počas roka , význam pre výživu človeka a hospodárskych zvierat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach.

Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam.

 

 

Praktická aktivita:

Poznávanie poľných a lúčnych rastlín a živočíchov.

 

Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam.

Tvorba projektov

Výskyt obojživelníkov v okolí môjho bydliska.

 

Vtáky žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam.

 

 

 

Cicavce žijúce na lúkach a poliach.

Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam.

Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely. Vysvetliť význam

skupín drevín medzi lánmi polí. Zdôvodniť nevhodnosť vypaľovania trávy. Uviesť príklad živočícha, ktorého môže ohroziť rozoranie medzí a likvidácia remízok.

 

Poznať na ukážke tri lúčne byliny. Pomenovať jednu liečivú lúčnu rastlinu. Poznať hubu pečiarku podľa typických znakov. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa lúčnymi bylinami. Uviesť význam lúčnych tráv.

 

Poznať na ukážke a pomenovať pšenicu, ovos

a kukuricu. Uviesť príklady významu obilnín pre človeka.

Uviesť príklad troch výrobkov z obilnín.

Poznať a pomenovať na ukážke ďatelinu. Uviesť príklad krmoviny, ako potravy hospodárskych zvierat. Vysvetliť význam „zeleného hnojenia“.

Poznať na ukážke a pomenovať slnečnicu a repku.

Porovnať význam slnečnice, repky a repy. Poznať na ukážke a pomenovať ľuľok zemiakový. Vysvetliť význam.

zemiakovej hľuzy pre človeka

 

Uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznať na ukážke dva druhy hmyzu žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad hmyzu, ktorý po premnožení ohrozuje pestované rastliny na poli. Uviesť príklad živočícha, ktorý sa živí hmyzom na poli alebo lúke.

 

 

Odlíšiť skokana a ropuchu podľa spôsobu pohybu.

Uviesť príklad potravy ropuchy. Uviesť význam ropuchy a jašterice pre život na lúkach a poliach.

 

 

 

 

 

Poznať na ukážke tri vtáky žijúce na lúke a poli. Uviesť význam jarabice a bažanta pre život na poli. Preukázať na príklade význam dravých vtákov pre život na poliach a lúkach.

 

Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na lúke a poli.

Rozlíšiť zajaca a králika. Usporiadať potravový vzťah hraboš, sokol, obilniny. Uviesť dôsledky premnoženia hrabošov, myší a sysľov na poli.

21

 

Kritériá hodnotenia

 

Tematický celok

Kritériá hodnotenia

Prostriedky hodnotenia

Príroda a život

 

Príroda a prírodniny. Metódy a prostriedky skúmania v biológii.

Praktická aktivita:

Pozorovanie vybraných rastlinných objektov lupou a mikroskopom.

Ústna odpoveď

Písomná odpoveď

Práca s mikroskopom

Život v lese

 

Les. Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa počas roka.

Dreviny v lese. Ihličnaté a listnaté stromy. Kry. Význam pre život v lese.

Mikroskopické a nekvitnúce byliny v lese.

Kvitnúce byliny v lese. Poznávanie, život počas roka. Význam pre život v lese.

Huby a lišajníky v lese. Poznávanie jedlých a jedovatých húb, spolužitie stromov a húb.

Pomoc pri otrave hubami. Význam v lese.

Praktická aktivita:

Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb

Lesné bezstavovce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov.

Význam v lesné obojživelníky a plazy. Lesné vtáky. Lesné cicavce.

Rozširujúce učivo:

Regionálne významné, chránené, liečivé a jedovaté rastliny, huby a živočíchy žijúce v lese.

Les ako celok. Vzájomné vzťahy a potravové väzby lesných organizmov.

Vplyv človeka na stav lesov. Význam lesov a ich ochrana.

Ústna odpoveď

Písomná odpoveď

Projekty

Referáty

Život vo vode a na brehu.

 

Voda a jej okolie. Význam kyslíka, teploty a čistoty vody pre život vodných organizmov. Rastliny žijúce vo vode. Poznávanie podľa vonkajších znakov. Význam planktónu a vodných zelených rastlín. Brehové rastlinstvo. Mikroskopické a drobné vodné živočíchy.

Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam.

Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na brehu. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam.

Praktická aktivita: Pozorovanie schránok mäkkýšov lupou, rozlíšenie ulity a lastúry Ryby. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam.

Živočíchy žijúce vo vode a na brehu.

Poznávanie podľa vonkajších znakov a

životných prejavov, význam.

Vodné vtáky. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam.

Vodné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam.

Rozširujúce učivo:

Regionálne významné a chránené rastliny a živočíchy žijúce vo vode a na brehu.

Jazero, rybník ako celok. Vzájomné vzťahy a potravové väzby vodných a brehových organizmov.

Ústne

Písomne

Referáty

Projekty

 

 

Život na poliach a lúkach

 

Polia, lúky, pastviny. Druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti.

Rastliny a huby na lúkach. Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam.

Obilniny. Krmoviny. Olejniny a okopaniny.

Poznávanie, život počas roka , význam pre výživu človeka a hospodárskych zvierat.

Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach.

Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam.

Praktická aktivita:

Poznávanie poľných a lúčnych rastlín a živočíchov.

Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam.

Vtáky žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam.

Cicavce žijúce na lúkach a poliach.

Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam.

Rozširujúce učivo:

Regionálne významne liečivé a chránené druhy organizmov polí, lúk a pastvín. Polia a lúky ako celok.

Ústne

Písomne

Referáty

Projekty

 

6. ročník

 

Počet hodín týždenne: 2

Počet hodín ročne: 66

 

Rozvíjajúce ciele

Tematický celok

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Počet hodín

Uplatňovať zásady bezpečnej laboratórnej práce

Úvodná hodina

Bezpečnosť práce v biologickom laboratóriu

Ochrana života a zdravia

Poznať zásady bezpečnosti práci v laboratóriu.

1

Uviesť význam zdomácňovania živočíchov pre človeka.

Život s človekom a v ľudských sídlach

Ľudské obydlia a ich okolie.

Vplyv ľudskej činnosti na prispôsobovanie sa organizmov prostrediu

Blízky spoločníci človeka. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Spolunažívanie živočíchov a ľudí v domácnosti.

Ochrana života a zdravia

Environmentálna výchova

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život organizmov.

Porovnať odlišnosti znakov psa a mačky. Uviesť príklad starostlivosti o drobné domáce živočíchy.

6

Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej baktérie pre človeka

 

Mikroorganizmy žijúce s človekom. Poznávanie a význam pre človeka.

Laboratórne cvičenie

Pozorovanie buniek plesne alebo kvasinky mikroskopom. Ochrana života a zdravia

Environmentálna výchova

 

Uviesť podmienky výskytu plesní v domácnosti. Uviesť príklad priemyselnej výroby s využívaním kvasinky.

 

 

 

3

Vysvetliť význam zeleniny a ovocia vo výžive a pre zdravie človeka.

 

Pestovanie rastliny v záhradách. Pestované ovocné stromy a kry. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam.

 Ochrana života a zdravia

Environmentálna výchova

 

Pomenovať podľa ukážky zástupcu cibuľovej, hlúbovej a koreňovej zeleniny, strukoviny. Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy v záhrade.

 

 

3

Vysvetliť zásady ochrany pred vnútornými a vonkajšími parazitmi.

 

Nežiaduci spoločníci človeka. Poznávanie podľa  vonkajších znakov, význam. Zásady prevencie pred šírením nákazy. Ochrana života a zdravia

Environmentálna výchova

 

Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného a vonkajšieho parazita.

 

 

3

Vysvetliť význam rýb pre človeka. Uviesť význam chovu včely, kury, kačice, husi alebo morky pre človeka

 

Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo. Spoločenský život včiel. Zásady chovu včiel a rýb. Chovateľský významné vtáky. Ochrana života a zdravia

Environmentálna výchova

 

Opísať na ukážke význam včely matky, robotnice, trúda v úli.

Vysvetliť na príklade kohúta a sliepky pohlavnú dvojtvarosť.

 

 

 

3

Uviesť význam chovu hospodárskeho zvieraťa.

 

Chovateľsky významné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Zásady chovu.

 Ochrana života a zdravia

Environmentálna výchova

 

Uviesť dôsledky pridávania veľkého množstva chemických prípravkov do potravy hospodárskych  zvierat

 

 

3

Spoznať spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi

 

Cicavce žijúce s človekom. Poznávanie podľa vonkajších znakov, riziká prenosu nákazlivých ochorení, ochrana a prevencia.

Rozlíšiť na ukážke myš a potkana.

 

2

Vysvetliť škodlivosť premnoženia niektorých bezstavovcov v domácnosti, záhrade a v sade.

 

Živočíchy v okolí ľudských sídiel. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam.

 Ochrana života a zdravia

Environmentálna výchova

 

Uviesť dva bezstavovce žijúce v záhrade alebo v sade. Poznať na ukážke troch spevavých vtákov.

 

 

2

Pomenovať na ukážke časti rastlinnej a živočíšnej bunky.

Základná štruktúra života

Rastlinná a živočíšna bunka. Základná stavba a funkcia časti bunky.

Laboratórne cvičenie: Pozorovanie buniek pokožky dužinatej šupiny cibule.

Vysvetliť  význam bunkového jadra

 chloroplastu. Určiť na ukážke zhodné a rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej bunky.

 

 

4

Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Uviesť možnosti predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych nákaz.

Živé organizmy a ich stavba

Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy. Stavba tela. Význam, vplyv na človeka, nákazlivé ochorenia, prevencia.

 Ochrana života a zdravia

 

Uviesť príklad troch nákazlivých ochorení.

 

 

3

Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti tela. Určiť na ukážke rastliny jej orgány a štruktúry tela živočícha.

 

Stavba tela jednobunkových organizmov. Stavba tela mnohobunkových organizmov