Menü:

Bemutatkozás Diákoknak

Bemutatkozás

Tisztelt szülők,

 

Örömömre szolgál, hogy bemutatkozhatok Önöknek, Pápay Zsuzsanna vagyok, a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola iskolapszichológusa. Az Eperjesi Egyetem Pszichológia szakán szereztem diplomát. Pályafutásomat Prágában kezdtem, ahol kábítószer-függő terhes nőkkel és anyukákkal foglalkoztam. Időközben részt vettem egy Krízis intervenció kurzuson, ahol tapasztalatot szereztem a segítségnyújtásban különböző krízis helyzetekben. Mindig gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, ezért nagyon örülök, hogy az iskolapszichológusi állással lehetőséget kaptam ezt az álmomat megvalósítani.

Mi is a feladata az iskolapszichológusnak?

Az iskolapszichológus munkájának alapvető célja, hogy szaktudásával segítse az iskola nevelő-oktató munkáját, növelje hatékonyságát, mind a megelőző mind a problémamegoldó tevékenységével. Néha a gyermek egészséges, harmonikus fejlődését számtalan ok zavarhatja meg. A gyerekek érzékenyen reagálnak  az őket közvetlenül körbeölelő  világ változásaira. Jelzik, hogy baj van, magatartásuk megváltozásával, problémás viselkedésükkel, iskolai teljesítményük hanyatlásával. Ilyenkor nagy szükség lehet az iskolapszichológus munkájára, aki egyéni konzultációkat tart a kívánt eredmény elérése érdekében. Ennek ellenére meggyőződésem, hogy iskolapszichológusra nemcsak akkor van szükség, amikor “baj van”. Az iskolapszichológus elsősorban megismeri a diákok személyiségét, feltárja rejtett lehetőségeiket és fejleszti azokat. Az iskolapszichológus hatáskörébe tartozik a konzultáció és a néhány alkalommal történő tanácsadás. Az iskolapszichológus azonban nem terápiás szakember. Minden esetben szakmai titoktartás kötelezi.

Miben tudok segítséget nyújtani:

 • Tanulási nehézségek korai feltárása (figyelemzavar, teljesítménygátlás, az iskolai teljesítményhez köthető szorongás),
 • Tanulási képességvizsgálat és hatékony tanulási módszerek fejlesztése,
 • Tehetséges gyerekek kiszűrése,
 • Beilleszkedési és magatartási zavarok azonosítása (agresszivitás, impulzivitás, szorongás, önértékelési problémák, önbizalomhiány, nyugtalanság, szétszórtság, visszahúzódás, baráti kapcsolatok hiánya),
 • Személyiség és szociális készségfejlesztés (szociális-érzelmi képességek fejlesztése, önértékelés, önbizalom növelése, társas, kommunikációs, konfliktuskezelési készségek, megküzdési és döntéshozatali készségek fejlesztése),
 • Megfélemlítés elleni és drogmegelőző programok szervezése,
 • Serdülőkori problémák feltárása (bandázás, lázadás, romlott iskolai eredmények, önbizalomhiány),
 • Egyéni konzultációk a szülők részére, neveléssel kapcsolatos támogatás,
 • A pályaválasztási orientáció felmérése és közreműködés a pályaválasztási tanácsadásban,
 • Az osztályok kapcsolati hálózatát feltáró szociometriai vizsgálatok.

 

Meggyőződésem, hogy a gyerekekkel és a serdülőkkel kapcsolatban felmerülő problémákat, csak a szülők bevonásával és együttműködésével lehet tartósan megoldani, hiszen a szülő ismeri gyerekét legjobban. Ezért, ha bármit tapasztal a felsoroltak közül, forduljon hozzám bizalommal és örömömre fog szolgálni, ha közösen tárjuk fel és választjuk ki a legjobb megoldási lehetőségeket.

.

Elérhetőségem az iskolában: Minden hétköznap: a szülők számara:    7:45-8:15,     H11 kabinet

                                                                             a gyerekek számára: 13:15-15:30, 206-os terem

Konzultációs időpontokat e-mail-es bejelentkezés alapján lehet kérni: papay@maraigimi.sk

 

 

 

Vážení rodičia,

 

Je mi veľkým potešením, že sa Vám môžem predstaviť, som Zuzana Pápayová, školská psychologička na Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho. Magisterský diplom v študijnom odbore psychológia som získala na Prešovskej univerzite v Prešove. Svoju pracovnú dráhu psychológa som začala v Prahe, kde som pracovala s drogovo závislými tehotnými ženami a matkami. Počas tohto obdobia som absolvovala Kurz krízovej intervencie, kde som získala skúsenosti v oblasti poskytovania pomoci v rôznych krízových situáciách. Keďže som stále túžila po práci s deťmi, som veľmi rada, že prácou školského psychológa sa môj sen splnil.

Čo je náplňou práce školského psychológa?

Primárnym cieľom školského psychológa je prispievať odbornými psychologickými službami k zlepšovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Školský psychológ má v koncepcii práce tri hlavné druhy činnosti a to, preventívnu, identifikačno-diagnostickú a intervenčnú.

Zdravý a harmonický vývin dieťaťa môže byť narušený rozličnými faktormi. Deti dokážu veľmi citlivo reagovať na zmeny ich najbližšieho prostredia a celou svojou bytosťou dávajú najavo, že niekde nastal problém. Problémy v učení, zhoršený školský prospech, zmeny a problémy v správaní... Práve v týchto situáciách môže byť pomoc a podpora školského psychológa vo forme individuálneho poradenstva veľmi dôležitá. Hlavným pracovným nástrojom je vzťah dôvery a z neho vyplývajúca mlčanlivosť. V žiadnom prípade nehovoríme o terapii. Podľa môjho názoru, práca školského psychológa nie je potrebná len vtedy, keď nastal problém. Školský psychológ v prvom rade kladie dôraz na spoznávanie osobnosti žiakov a rozvíjanie ich silných stránok a skrytého potenciálu.

 

Oblasti, ktorým sa venujem:

 • Včasná identifikácia žiakov s problémami v učení (porucha pozornosti a problémy s koncentráciou, slabá motivácia k učeniu, tréma a silná úzkosť pri skúšaní a pod.),
 • Rozvíjanie efektívneho učenia (spoznanie vlastného učebného štýlu, zlepšenie spôsobov učenia, študijných návykov, rozvoj pozornosti a motivácie k učeniu),
 • Včasné rozpoznanie nadaných a talentovaných žiakov,
 • Identifikácia žiakov s poruchami správania a pomoc pri tvorbe a realizácii intervenčných programov na modifikáciu nežiaduceho správania (agresívne a impulzívne správanie, nízke sebahodnotenie, nedostatok sebaúcty, úzkostné prejavy, neistota, problémy s adaptáciou a so začlenením sa do kolektívu),
 • Realizácia programov zameraných na rozvoj osobnosti a sociálnych zručností (podpora osobnostného rastu, sebapoznávania, rozvoj emocionálnej inteligencie, empatie, asertivity, komunikačných zručností, zručností na riešenie konfliktov),
 • Realizácia skupinových aktivít zameraných na prevenciu rizikového správania s dôrazom na oblasť sociálnej patológie (násilie, šikanovanie, agresívne správanie, drogová závislosť),
 • Psychologické poradenstvo a podpora pri prekonávaní problémov dospievania (rebelanstvo, vzdorovitosť, zhoršený školský prospech, znížené sebavedomie),
 • Individuálne konzultácie pre rodičov,
 • Profesijné poradenstvo - realizácia programov profesijnej orientácie, pomoc pri voľbe ďalšieho štúdia a povolania,
 • Poznávanie a diagnostika sociálnych vzťahov v triedach prostredníctvom sociometrického šetrenia.

 

Som presvedčená, že ak sa u dieťaťa alebo dospievajúceho objaví problém, je možné ho účinne riešiť len v spolupráci s rodičmi, veď rodičia poznajú svoje dieťa najlepšie.  Preto milí rodičia, ak zaregistrujete čokoľvek z vyššie menovaných problematických oblastí u Vášho dieťaťa, obráťte sa na mňa s dôverou a spoločnými silami sa pokúsime odhaliť koreň problému a nájsť najlepšie riešenie.

 

Konzultačné hodiny:  Pre rodičov:                     každý deň 7:45-8:15,     Kabinet č.H11

                                  Pre žiakov a študentov:  každý deň 13:15-15:30,  Miestnosť č. 206

 

V prípade záujmu o konzultáciu mimo konzultačných hodín ma prosím kontaktujte na emailovej adrese: papay@maraigimi.sk

 

Újdonságok

Kapcsolat

 • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
  Kuzmányho 6, Košice, 041 74
 • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
  Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum