Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola - Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským

Bejelentkezés

Riaditeľka Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Álapiskola Kuzmányho 6, 041 74 Košice

 

            v y h l a s u j e

        v ý b e r o v é   k o n a n i e

 

na obsadenie pracovnej pozície: učiteľ informatiky,

                                                          

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru podľa zákona č. 317/2009 Z.z

  o pedagogických a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – informatika

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

- overené kópie dokladov o vzdelaní

- profesijný štruktúrovaný životopis

- potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre        

  prijatých uchádzačov

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – platí len pre prijatých uchádzačov

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania

 

Iné kritéria a požiadavky:

- komunikatívnosť

 

Termín a miesto podania prihlášky:

     Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 15.05.2017 na riaditeľstvo Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Álapiskola Kuzmányho 6, 041 74 Košice.

     Obálku označte heslom „Výberové konanie G a ZŠ“.

Uchádzači spĺňajúci, požadované podmienky, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v dňoch od 16.05.2017 do 19.05.2017.

 

Termín nástupu do pracovného pomeru: 01.09.2017

 

V Košiciach 02.05.2017        

 

                                                                                              Mgr. Csurkó Eva

                                                                                              riaditeľka školy