Menü:

Voľné pracovné miesta-Szabad állások

Učiteľ/ka anglického jazyka

 

Gymnázium a ZŠ S.M. s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk  s nástupom od 01.09.2018.

 

Kategória a podkategória pedagog. zamestnanca: učiteľ základnej a strednej školy

 

Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustano-vujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie

pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania

- životopis

- doklady o dosiahnutom vzdelaní

- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018

  o ochrane osobných údajov

 

Iné požiadavky:          - bezúhonnosť /výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace/

- zdravotná spôsobilosť /dokladovaná pred nástupom do zamestnania

  lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti/ 

- ovládanie štátneho jazyka

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: skola@maraigimi.sk do 10.06.2018.

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum