Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola - Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským

Bejelentkezés

 

Adresa: Kuzmányho 6, 041 74 Košice  Telefón: 055 6 22 19 54 e-mail: skola@maraigimi.sk

www.maraigimi.sk

 

Kritériá pre prijatie do 1. ročníka  pre školský rok 2017/2018

 

V zmysle zákona 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní a v zmysle Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), po prerokovaní a odsúhlasení na pedagogickej rade riaditeľka školy zverejňuje podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia na Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho  s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola  na školský rok 2017/2018:

Kritériá pre prijatie bez prijímacích skúšok do 1. ročníka  pre školský rok 2017/2018:

Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí dosiahli v celoštátnom meraní Testovanie 9 2017 minimálne 90 percent z každého predmetu (slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, matematika).

Kritériá pre prijatie na základe prijímacích skúšok do 1. ročníka  pre školský rok 2017/2018:

Prijímacie skúšky sa konajú z nasledujúcich profilových predmet

 

Maďarský jazyk a literatúra                               50 bodov                      

 

 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra               50 bodov

 

Matematika                                                     50 bodov

 

Ďalšie možnosti získavania bodov:

  • Žiak, ktorý na konci 7., 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka má celkový prospech 1.00, získa 10 bodov, žiak s priemerom do 1.5 získa 5 bodov.
  • Žiak, ktorý v 7., 8. alebo v 9. ročníku bol na ktorejkoľvek predmetovej olympiáde (matematika, fyzika, biológia, chémia, geografia, cudzie jazyky, Pythagoriáda) úspešným riešiteľom v obvodnom kole, získa 5 bodov, za umiestnenie na 1., 2. alebo 3. mieste získa 10 bodov. Za jeden predmet žiakovi môžu byť udelené body iba raz, t. j. za jeden predmet získa max. 10 bodov.    
  • Žiak, ktorý sa na súťažiach Pekná maďarská reč alebo Poznaj slovenskú reč

(v 7., 8., 9. ročníku) v krajskom kole umiestnil na 1., 2. alebo 3. mieste, získa 10 bodov.

  • Ak žiak na recitačnej súťaži Mihálya Tompu (v 7., 8., 9. ročníku) v krajskom kole získal zlaté pásmo, získa 10 bodov, za strieborné pásmo 5 bodov.
  • Žiak, ktorý sa na celoslovenskej matematickej súťaži Katedra umiestnil v 1. alebo 2. pásme, získa 10 bodov, za 3. pásmo 5 bodov.

Žiak sa týmito výsledkami preukáže najneskôr v deň prijímacích skúšok predložením kópií diplomov z týchto súťaží.

 

 

Prijímacím skúškam vyhovel žiak, ktorý dosiahol aspoň 75 bodov a z daného predmetu minimálne 15 bodov.

 

Žiak, ktorý sa hlási zo základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, koná prijímaciu skúšku z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z predmetu matematika v slovenskom jazyku. Zákonný zástupca žiaka túto požiadavku uvedie v prihláške na štúdium na strednej škole. Žiak vyhovel prijímacím skúškam, ak dosiahol aspoň 50 bodov a z daného predmetu minimálne 15 bodov.

 

Organizácia prijímacieho konania:

  1. Ak má žiak riadne zaevidovanú prihlášku, riaditeľka školy najneskôr 5 dní pred termínom prijímacích skúšok písomne oznámi jeho zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí, resp. pošle pozvánku na prijímacie skúšky.
  2. Žiaci s vývinovými poruchami učenia majú predĺžený čas na prijímacích skúškach o 25%.
  3. Zákonný zástupca prijatého uchádzača sa dostaví v stanovenom termíne na zápis a donesie so sebou zápisný lístok, rozhodnutie o prijatí, preukaz totožnosti.

 

 

Kritériá boli prerokované pedagogickou radou školy dňa 21.03.2017

 

 

Csurkó Éva

                                                                                            riaditeľka školy