Menü:

ŠTATÚT RADY ŠKOLY Výsledky volieb do rady školy:

GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÁ ŠKOLA SÁNDORA MÁRAIHO S VYUČOVACÍM

JAZYKOM MAĎARSKÝM

MÁRAI SÁNDOR MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS ALAPISKOLA

Kuzmányho 6, Košice

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a v znení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov sa vydáva tento štatút rady školy.

Článok I - Základné ustanovenie

1. Rada školy sa zriaďuje pri škole Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho

s vyučovacím jazykom maďarským, Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium

és Alapiskola Košice, Kuzmányho 6.

2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy pri ktorej je zriadená.

Článok II - Pôsobnosť a poslanie rady školy

1. Rada školy je ustanovená podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve a v znení zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s pôsobnosťou v rámci školy, pri

ktorej je ustanovená.

2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje

a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov

a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej

kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, orgánov miestnej štátnej správy,

orgánov obce a samosprávneho kraja z pohľadu školskej problematiky.

Článok III. - Činnosť rady školy

1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa týkajú činností

školy.

2. Štatutárnym zástupcom rady školy je jej predseda.

3. Rada školy

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy podľa § 4 zákona

NR SR 596/2003 Z.z. a v znení zákona NR SR . 245/2008 Z.z.

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie

riaditeľa školy,

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie

riaditeľa školy; pričom takýto návrh musí byť náležite zdôvodnený a schválený aspoň

75%-ným súhlasom z celkového počtu členov Rady školy

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku

skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až c) a §5 odst.7 zákona NR SR č.

596/2003 Z.z. a to najmä:

- k návrhu na počty prijímaných žiakov.

- k návrhu zavedenia študijných a učebných odborov a zameraní, na

úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných

a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto

predmetoch.

- k informáciám o pedagogicko – organizačnom a materiálno-technickom

zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu

- k návrhu na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných

voliteľných a nepovinných predmetov a k predpokladaným počtom

žiakov týchto predmetov

- k návrhu rozpočtu

- k správe o výchovno – vzdelávacej činnosti školy.

- k správe o výsledkoch hospodárenia školy

4. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:

a) posúdi predložené podklady a návrh koncepcie rozvoja školy jednotlivých uchádzačov

a po ústnom pohovore s každým uchádzačom určí poradie tajným hlasovaním.

b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam

kandidátov na návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný

predsedom rady školy.

Článok IV - Zloženie členov rady školy

1. Rada školy má 11 členov.

2. Členmi rady školy sú:

- traja zvolení zástupcovia rodičov

- dvaja zvolení pedagogickí zamestnanci,

- jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,

- jeden zástupca žiakov z gymnázia.

Článok V. - Spôsob voľby členov rady školy

1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov

žiakov navštevujúcich školu.

2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným

hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

3. Voľba zástupcu nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným

hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

4. Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov

gymnázia.

5. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba

fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

6. Členstvo v rade školy zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) vzdaním sa členstva,

c) ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa § 25 odst. 11 zákona NR SR 596/2003

Z.z. ,

d) odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný

trestný čin, alebo ak si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,

e) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov

prestane byť zamestnancom školy,

f) ak dieťa rodiča zvoleného do rady školy prestane byť žiakom školy,

g) ak žiak zvolený do rady školy, ukončí ,resp. preruší štúdium na škole alebo

prestane byť jej žiakom,

h) odvolaním člena, ktorý je zástupcom zriaďovateľa,

i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony

j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho

Článok VI. - Pravidlá rokovania rady školy

1. Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy

a podpredsedu rady školy.

2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou

hlasov všetkých členov rady školy.

3. Predsedom rady školy nemôže byť zástupca žiakov v rade školy.

4. Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) o to sám požiada

5. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto

funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona SNR č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady

školy.

6. Rada školy je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej

členov.

7. Na platné uznesenie rady je potrebný nadpolovičný počet hlasov.

8. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

9. Nová rada školy musí byť zvolená do desiatich dni pred skončením funkčného obdobia

rady školy.

Článok VII. - Práva a povinnosti člena rady školy

1. Člen má právo:

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu rady školy,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady

školy a slobodne sa k ním vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

2. Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. Neospravedlnená neúčasť

na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie

a neplnenie povinnosti člena rady školy podľa tohto štatútu.

3. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne

záväznými právnymi predpismi.

Článok VIII. - Povinnosti predsedu rady školy

1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej

mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom

vyhradené do spôsobnosti iných orgánov.

2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne

úkony a je bezúhonná.

3. Predseda rady školy na najbližšom zasadnutí predloží návrh štatútu rady školy na

schválenie.

4. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

5. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina

členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu

školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

6. Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej

mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto

skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

7. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr

do 15.apríla.

8. Výročná správa obsahuje:

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu

založenia rady školy,

b) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

c) ďalšie údaje určené radou školy.

9. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

Článok IX. - Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny

rok.

2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutí predkladá rade školy príslušné materiály a to

spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

Článok X. - Záverečné ustanovenia

1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel,

určenými súlade s osobitnými predpismi.

2. Rada školy nemá vlastný majetok.

3. Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrhy člena rady školy po

schválení nadpolovičnou väčšinou všetkých jej hlasov.

Článok XI.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa 27.6.2012 a od

tohto dňa nadobúda účinnosť.

V Košiciach, dňa : 27.6.2012

.................................................

Ing. Alžbeta Pristašová

Predseda Rady školy pri Gymnáziu a ZŠ Sándora Máraiho

s vyuč. jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice

 

 

                                                       

 

  

 

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum